Thứ bảy, 18/11/2023 | 01:54
RSS
Giá lợn hơi mới nhất - Dự báo giá heo hơi hôm nay
Giá heo hơi hôm nay ngày 25/4/2023, tăng giảm trái chiều ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 12/4/2023, tăng nhẹ rải rác trong khoảng 2.000 đồng/kg tại 2 địa phương ở miền Bắc. Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 10/4/2023, đồng loạt đi nang ở cả 3 miền. Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 7/4/2023, giảm nhẹ rải rác ở 2 miền Trung - Nam. Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 6/4/2023, tăng nhẹ rải rác trong khoảng 1.000 đồng/kg ở 2 miền Bắc-Nam. Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 4/4/2023, tăng-giảm trái chiều trong khoảng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 3/4/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền . Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 31/3/2023, giảm nhẹ rải rác trong khoảng 1.000 đồng/kg ở cả 3 miền . Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 30/3/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền . Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 29/3/2023, biến động trái chiều ở thị trường Nam - Bắc. Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 28/3/2023, biến động trái chiều ở thị trường miền Nam. Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 27/3/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 24/3/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 23/3/2023, tăng nhẹ rải rác trong khoảng từ 1.000-3.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 21/3/2023, tăng - giảm trái chiều, rải rác ở cả 3 miền. Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 20/3/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 17/3/2023, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 16/3/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 15/3/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 14/3/2023, giảm nhẹ rải rác ở 2 miền Trung-Nam. Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 13/3/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang thu mua dao động trong khoảng từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 10/3/2023, trong khi giá heo hơi ở thị trường miền Bắc và Trung đồng loạt đi ngang thì thị trường miền Nam lại giảm nhẹ rải rác trong khoảng 1.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 9/3/2023, đồng loạt giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 43.000 - 45.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 8/3/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 43.000 - 45.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay ngày 8/3/2023, đồng loạt tăng nhẹ 100 đồng/kg tại các tỉnh trọng điểm. Hiện, đang được thu mua dao động trong khoảng 47.500 - 47.900 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 7/3/2023, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 47.000-52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 3/3/2023,đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 47.000-52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 2/3/2023, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 47.000-52.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 1/3/2023, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 28/2/2023, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 27/2/2023, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 24/2/2023, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 23/2/2023, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 22/2/2023, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 21/2/2023, tăng nhẹ rải rác trong khoảng từ 1.000-2.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 20/2/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 17/2/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 16/2/2023, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 15/2/2023, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 14/2/2023, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 13/2/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 10/2/2023, biến động trái chiều ở 2 miền Trung - Nam. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 9/2/2023, biến động trái chiều ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 8/2/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 7/2/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 3/2/2023, tăng giảm trái chiều, rải rác ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 2/2/2023, tăng giảm trái chiều, rải rác ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Hiện đang được thu mua trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 1/2/2023, giảm nhẹ rải rác trong khoảng 1.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 50.000 - 54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 31/1/2023, trong khi thị trường miền Nam biến động trái chiều trong khoảng 1.000 đồng/kg thì thị trường miền Bắc - Trung lại đồng loạt đi ngang
Giá heo hơi hôm nay ngày 16/1/2023, giảm nhẹ rải rác trong khoảng 1.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 50.000-55.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 13/1/2023, trong khi thị trường miền Nam tăng tăng nhẹ rải rác trong khoảng 1.000 đồng/kg thì thị trường tại 2 miền Bắc - Trung lại đồng loạt đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay ngày 12/1/2023, trong khi thị trường miền Nam tăng - giảm trái chiều thì thị trường tại 2 miền Bắc - Trung lại tăng nhẹ rải rác trong khoảng 1.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 11/1/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 50.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 10/1/2023, tăng-giảm trái chiều ở 2 miền Trung-Nam. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 50.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 9/1/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 50.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 6/1/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 50.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 5/1/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 50.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 4/1/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 50.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 3/1/2023, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 50.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 30/12/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 50.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 29/12/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 50.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 28/12/2022, giảm nhẹ rải rác tại một số tỉnh thành ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-55.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 27/12/2022, giảm nhẹ rải rác tại một số tỉnh thành ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-55.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 26/12, giảm nhẹ rải rác tại một số tỉnh thành ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 50.000-55.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 23/12/2022, đi ngang tại tất cả các tỉnh thành ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 22/12/2022, đi ngang tại tất cả các tỉnh thành ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 20/12/2022, đi ngang tại tất cả các tỉnh thành ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 19/12/2022, đồng loạt đi ngang ở hầu hết các tỉnh, thành ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 16/12/2022, giảm nhẹ ở hầu hết các địa phương ở miền Trung. Hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng từ 50.000-55.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 15/12/2022, giảm nhẹ ở hầu hết các địa phương ở miền Trung. Hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng từ 50.000-55.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 14/12/2022, tăng nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng từ 50.000-55.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 13/12/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng từ 50.000-55.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 12/12/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng từ 50.000-55.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 9/12/2022, tăng nhẹ rải rác ở 2 miền Bắc - Trung. Hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng từ 50.000-55.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 8/12/2022, giảm nhẹ rải rác ở 2 địa phương ở miền Nam. Hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng từ 50.000-55.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 7/12/2022, giảm nhẹ rải rác trong khoảng từ 1.000-3.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 50.000-55.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 6/12/2022, trong khi thị trường miền Bắc giảm nhẹ rải rác thì thị trường miền nam lại biến động tăng - giảm trái chiều, rải rác trong khoảng từ 1.000-2.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 5/12/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 50.000-55.000 đồng/lượng.
Giá heo hơi hôm nay ngày 2/12/2022, giảm nhẹ rải rác trong khoảng 1.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 50.000-55.000 đồng/lượng.
Giá heo hơi hôm nay ngày 1/12/2022, đi ngang ở hầu hết các tỉnh, thành. Hiện dao động trong khoảng từ 51.000-56.000 đồng/lượng.
Giá heo hơi hôm nay ngày 30/11/2022, đi ngang ở hầu hết các tỉnh, thành. Hiện dao động trong khoảng từ 51.000-56.000 đồng/lượng.
Giá heo hơi hôm nay ngày 28/11/2022, đi ngang ở hầu hết các tỉnh, thành. Hiện dao động trong khoảng từ 51.000-56.000 đồng/lượng.
Giá heo hơi hôm nay ngày 25/11/2022, đi ngang ở hầu hết các tỉnh, thành. Hiện dao động trong khoảng từ 51.000-55.000 đồng/lượng.
Giá heo hơi hôm nay ngày 24/11/2022, tăng nhẹ rải rác ở 2 miền Bắc - Nam. Hiện dao động trong khoảng từ 51.000-55.000 đồng/lượng.
Giá heo hơi hôm nay ngày 23/11/2022, tăng nhẹ rải rác ở 2 miền Bắc - Nam. Hiện dao động trong khoảng từ 51.000-55.000 đồng/lượng.
Giá heo hơi hôm nay ngày 22/11/2022, tăng - giảm trái chiều, rải rác ở 2 miền Bắc - Trung. Hiện dao động trong khoảng từ 51.000-55.000 đồng/lượng.
Giá heo hơi hôm nay ngày 21/11/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 51.000-55.000 đồng/lượng.
Giá heo hơi hôm nay ngày 18/11/2022, giảm nhẹ rải rác từ 1.000-3.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 51.000-56.000 đồng/lượng.
Giá heo hơi hôm nay ngày 17/11/2022, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 51.000-55.000 đồng/lượng.
Giá heo hơi hôm nay ngày 16/11/2022, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 51.000-56.000 đồng/lượng.
Giá heo hơi hôm nay ngày 15/11/2022, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 51.000-58.000 đồng/lượng.
Giá heo hơi hôm nay ngày 14/11/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 51.000-58.000 đồng/lượng.
Giá heo hơi hôm nay ngày 11/11/2022, trong khi miền Bắc và Trung đều tăng nhẹ rải rác thì miền Nam lại tăng - giảm trái chiều.
Giá heo hơi hôm nay ngày 10/11/2022, tăng-giảm trái chiều, rải rác trong khoảng từ 1.000- 2.000 ở 2 miền Trung - Nam. Hiện thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-59.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 9/11/2022, tăng nhẹ rải rác từ 1.000- 2.000 ở cả 3 miền. Hiện thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-59.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 8/11/2022, Tăng-giảm trái chiều, rải rác từ 1.000- 2.000 ở 2 miền Bắc-Trung. Hiện thu mua dao động trong khoảng từ 50.000-56.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 7/11/2022, đồng loạt đi ngang trong phiên đầu tuần. Hiện dao động trong khoảng từ 50.000-56.000 đồng/lượng.
Giá heo hơi hôm nay ngày 4/11/2022, giảm nhẹ rải rác từ 1.000- 2.000 ở miền Trung-Nam. Hiện thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-58.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 3/11/2022, giảm nhẹ rải rác từ 1.000- 2.000 ở cả 3 miền. Hiện thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-58.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 2/11/2022, trong khi các tỉnh, thành ở miền Bắc - Trung giảm nhẹ rải rác trong khoảng từ 1.000-2.000 đồng/kg. Hiện thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-58.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 1/11/2022, trong khi các tỉnh, thành ở miền Bắc tăng-giảm trái chiều trong khoảng từ 1.000-3.000 đồng/kg thì tại miền Nam - Trung lại giảm nhẹ rải rác.
Giá heo hơi hôm nay ngày 31/10/2022, giảm nhẹ rải rác ở 2 miền Bắc - Nam. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 52.000-58.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 28/10/2022, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-59.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 27/10/2022, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 53.000-60.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 26/10/2022, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 52.000-60.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 25/10/2022, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 52.000-61.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 24/10/2022, đi ngang ở hầu khắp các tỉnh, thảnh. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 53.000-61.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 21/10/2022, đi ngang ở hầu khắp các tỉnh, thảnh. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 53.000-61.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 20/10/2022, tăng- giảm trái chiều, rải rác từ 1.000-3.000 đồng/kg ở miền Nam. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 53.000-62.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 19/10/2022, tăng nhẹ rải rác từ 1.000-3.000 đồng/kg ở miền Nam. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 53.000-62.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 18/10/2022, tăng-giảm rải rác từ 1.000-3.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 53.000-62.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 17/10/2022, đi ngang tại hầu hết các tỉnh thành ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 50.000-61.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 14/10/2022, đi ngang tại hầu hết các tỉnh thành ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 55.000-61.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 13/10/2022, đi ngang tại hầu hết các tỉnh thành ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 55.000-61.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 12/10/2022, tăng-giảm trái chiều, rải rác từ 1.000-2.000 ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 55.000-61.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 11/10/2022, biến động nhẹ trong khoảng 1.000 đồng/kg ở thị trường Bắc-Nam. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 55.000-62.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 10/10/2022, đồng loạt đi nang ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 55.000-62.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 7/10/2022, tăng-giảm trái chiều từ 1.000-2.000 đồng/kg ở 2 miền Trung-Nam. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 53.000-64.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 6/10/2022, tăng-giảm trái chiều từ 1.000-2.000 đồng/kg ở 2 miền Bắc-Nam. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 53.000-64.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 5/10/2022, tăng-giảm trái chiều từ 1.000-3.000 đồng/kg ở 2 miền Trung-Nam. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 53.000-64.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 4/10/2022, tăng nhẹ rải rác từ 1.000-3.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 53.000-64.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 29/9/2022, tăng-giảm trái chiều, rải rác từ 1.000-4.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 58.000-71.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 28/9/2022, giảm nhẹ rải rác từ 1.000-5.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động trong khoảng từ 54.000-62.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 27/9/2022, đi ngang ở hầu hết các tỉnh, thành ở cả 3 miền. Tuy nhiên lại có 2 địa phương ở miền Trung giảm nhẹ 1.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 26/9/2022, đi ngang ở hầu hết các tỉnh, thành ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 57.000-63.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 23/9/2022, giảm nhẹ rải rác từ 1.000-3.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 56.000-63.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 22/9/2022, đồng loạt giảm từ 1.000-5.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 57.000-64.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 21/9/2022, đồng loạt giảm từ 1.000-6.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 57.000-65.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 20/9/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 58.000-67.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 19/9/2022, giảm nhẹ rải rác 1.000 đồng/kg ở một số tỉnh, thành ở miền Trung và Bắc. Hiện dao động trong khoảng từ 58.000-67.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 16/9/2022, giảm nhẹ rải rác từ 1.000-5.000 đồng/kg ở hầu hết các tỉnh, thành ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 58.000-67.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 14/9/2022, đồng loạt đi ngang ở hầu hết các tỉnh, thành ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 58.000-68.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 14/9/2022, giảm nhẹ rải rác từ 1.000-4.000 đồng/kg tại một số tỉnh thành ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 58.000-68.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 13/9/2022, giảm nhẹ rải rác từ 1.000-2.000 đồng/kg tại một số tỉnh thành ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 58.000-68.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 12/9/2022, đồng loạt đi ngang ở hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên lại có 3 đia phương ở cả 3 miền, giảm nhẹ 1.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 9/9/2022, đồng loạt đi ngang ở hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên lại có 3 đia phương ở miền Trung và Nam lại tăng nhẹ từ 1.000-2.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 8/9/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Tuy nhiên, có 2 địa phương tại thị trường miền nam được điều chỉnh giảm nhẹ từ 1.000-3.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 7/9/2022, tăng-giảm trái chiều rải rác từ 1.000-2.000 đồng/kg ở thị trường miền Nam. Hiện dao động trong khoảng từ 59.000-69.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 6/9/2022, giảm nhẹ rải rác từ 1.000-4.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 59.000-66.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 5/9/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 60.000-69.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 31/7/2022, cả miền Trung-Nam giảm mạnh rải rác từ 1.000-10.000 đồng/kg. Hiện dao động trong khoảng từ 60.000-70.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 30/7/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 62.000-70.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 29/8/2022, đồng loạt đi ngang tại hầu hết các tỉnh thành ở cả 3 miền. Tuy nhiên có biến động nhẹ tại 2 đia phương ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay ngày 26/8/2022, đồng loạt đi ngang tại hầu hết các tỉnh thành ở cả 3 miền. Tuy nhiên có biến động nhẹ tại 2 đia phương ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay ngày 25/8/2022, tăng-giảm trái chiều rải rác từ 1.000-2.000 đồng/kg ở miền Nam. Tuy nhiên ở thị trường miền Bắc-Trung lại đồng loạt đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay ngày 24/8/2022, tăng-giảm trái chiều rải rác từ 1.000-3.000 đồng/kg ở 2 miền Bắc-Nam. Tuy nhiên ở thị trường miền Trung lại đồng loạt đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay ngày 23/8/2022, tăng-giảm trái chiều rải rác từ 1.000-5.000 đồng/kg ở miền Nam. Tuy nhiên ở thị trường miền Bắc lại đồng loạt đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay ngày 21/8/2022, tăng nhẹ rải rác 1.000/kg ở miền Nam. Tuy nhiên ở thị trường miền Bắc và miền Trung lại đồng loạt đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay ngày 18/8/2022, tăng-giảm trái chiều rải rác từ 1.000-5.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động từ 62.000-71.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 18/8/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua dao động từ 58.000-71.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 17/8/2022, cả miền Bắc và miền Trung đồng loạt đi ngang. Tuy nhiên thị trường miền Nam lại có biến động tăng nhẹ 2.000 rải rác ở một số địa phương.
Giá heo hơi hôm nay ngày 16/8/2022, biến động tăng-giảm trái chiều trong khoảng từ 1.000-4.000 rải rác ở cả 3 miền. Hiện giá heo dao động trong khoảng từ 62.000-71.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 15/8/2022, trong khi thị trường miền Nam tăng nhẹ rải rác 1.000 đồng/kg thì thị trường miền Trung và Bắc lại đồng loạt đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay ngày 12/8/2022, trong khi thị trường miền Nam tăng nhẹ rải rác 1.000 đồng/kg thì thị trường miền trung lại giảm nhẹ rải rác từ 1.000-3.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 11/8/2022, tăng nhẹ từ 1.000-2.000 đồng/kg ở miền Bắc và Nam. Hiện dao động trong khoảng từ 60.000-70.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 10/8/2022, tăng-giảm trái chiều ở miền Trung và Nam từ 1.000-6.000 đồng/kg. Hiện dao động trong khoảng từ 64.000-70.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 9/8/2022, tăng-giảm trái chiều từ 1.000-4.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện giá heo hơi đang được thu mua ở mức 60.000-70.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 8/8/2022, đi ngang ở hầu hết các đị phương. Hiện giá heo hơi đang được thu mua ở mức 58.000-70.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 5/8/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 60.000-69.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 4/8/2022, tăng-giảm trái chiều từ 1.000-2.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 6o.000-69.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 3/8, trong khi thị trường hai miền Bắc - Nam tiếp đà giảm từ 1.000-3.000 đồng/kg thì miền Trung lại đồng loạt đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay ngày 2/8/2022, giảm nhẹ rải rác từ 1.000-5.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 62.000-69.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 1/8/2022, giảm nhẹ rải rác 1.000 đồng/kg ở thị trường miền Nam. Hiện giá heo hơi ở cả 3 miền dao động trong khoảng từ 63.000-69.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 29/7/2022, giảm nhẹ rải rác từ 1.000-2.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 62.000-69.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 28/7/2022, giảm nhẹ rải rác từ 1.000-7.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 63.000-70.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 27/7/2022, tăng-giảm trái chiều ở miền Nam trong khi miền Trung và Bắc giảm nhẹ rải rác từ 1.000-2.000 đồng/kg. Hiện dao động trong khoảng từ 65.000-73.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 26/7/2022, đồng loạt giảm từ 1.000-5.000 ở cả 3 miền. Hiện giá heo ở cả 3 miền dao động trong khoảng từ 63.000-71.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 25/7/2022, trong khi thị trường miền Bắc và Nam tăng nhẹ rải rác thì miền Trung lại tăng-giảm trái chiều tại một số địa phương.
Giá heo hơi hôm nay ngày 21/7/2022, tăng-giảm trái chiều ở miền Bắc trong khi miền Trung tiếp tục tăng mạnh từ 1.000-5.000 đồng/kg. Hiện dao động trong khoảng từ 64.000-74.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 20/7/2022, tăng-giảm trái chiều ở miền Bắc trong khi miền Nam tiếp tục tăng mạnh từ 1.000-6.000 đồng/kg. Hiện dao động trong khoảng từ 64.000-74.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 19/7/2022, tiếp đà tăng từ 1.000-7.000 đồng ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 62.000-75.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 18/7/2022, tăng nhẹ rải rác từ 1.000-2.000 đồng/kg ở một số địa phương ở 2 miền Trung và Nam, Tuy nhiên lại đồng loạt đi ngang ở miền Bắc
Giá heo hơi hôm nay ngày 15/7/2022, tiếp đà tăng từ 1.000-2.000 đồng ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-70.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 14/7/2022, tiếp đà tăng từ 1.000-7.000 đồng ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-70.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 13/7/2022, tiếp đà tăng nhẹ rải rác từ 1.000-3.000 đồng ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-70.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 11/7/2022, tăng nhẹ rải rác từ 1.000-3.000 đồng ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-68.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 8/7/2022, tăng nhẹ rải rác từ 1.000-4.000 đồng ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-63.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 7/7/2022, đồng loạt tăng từ 1.000-4.000 đồng ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-62.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 6/7/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 52.000-61.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 5//7/2022, tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số địa phương ở 2 miền Bắc và Nam. Tuy nhiên lại đồng loạt đi ngang ở miền Trung, Tây Nguyên.
Giá heo hơi hôm nay ngày 4//7/2022, đồng loạt đi ngang ở 2 miền Bắc và Trung. Tuy nhiên lại giảm nhẹ tại 2 địa phương ở miền Nam.
Giá heo hơi hôm nay ngày 1/7/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện giá thu mua đang dao động trong khoảng từ 52.000-61.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 30/6/2022, được điều chỉnh tăng từ 1.000-3.000 đồng, rải rác ở cả 3 miền. Hiện giá thu mua đang dao động trong khoảng từ 52.000-61.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 29/6/2022, được điều chỉnh biến động trái chiều, rải rác ở 2 miền Trung-Nam. Hiện giá thu mua đang dao động trong khoảng từ 52.000-61.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 28/6/2022, được điều chỉnh tăng nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện giá thu mua đang dao động trong khoảng từ 52.000-61.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 27/6/2022, được điều chỉnh tăng nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện giá thu mua đang dao động trong khoảng từ 51.000-61.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay ngày 24/6/2022, được điều chỉnh tăng ở các tỉnh, thành miền Bắc, Trung. Tuy nhiên lại tăng-giảm trái chiều tại miền Nam.
Giá heo hôm nay ngày 23/6/2022, đồng loạt tăng ở hầu hết tỉnh, thành phía Nam. Hiện giá heo ở cả 3 miền đang dao động trong khoảng 51.000-59.000 đồng/kg.
Giá heo hôm nay ngày 22/6/2022, được điều chỉnh giảm nhẹ rải rác từ 1.000-2.000 đồng/kg ở 2 miền Bắc-Trung. Hiện giá heo ở cả 3 miền đang dao động trong khoảng 51.000-58.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 21/6/2022, được điều chỉnh đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện giá heo ở cả 3 miền đang dao động trong khoảng 51.000-57.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 20/6/2022, được điều chỉnh đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện giá heo ở cả 3 miền đang dao động trong khoảng 51.000-57.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 17/6/2022, được điều chỉnh đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện giá heo ở cả 3 miền đang dao động trong khoảng 53.000-58.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 16/6/2022, thì trường miền Nam tăng-giảm trái chiều trong khoảng từ 1.000-2.000 đồng/kg. Trong khi đó thị trường miền Bắc - Trung lại đồng loạt đi ngang
Giá heo hôm nay ngày 15/6/2022, biến động trái chiều ở cả 3 miền. Hiện đang dao động trong khoảng từ 54.000-58.000 đồng/kg.
Giá heo hôm nay ngày 14/6/2022, biến động trái chiều ở cả 3 miền. Hiện đang dao động trong khoảng từ 54.000-58.000 đồng/kg.
Giá heo hôm nay ngày 13/6/2022, tiếp tục đi ngang ở cả 3 miền trong phiên đầu tuần. Hiện đang dao động trong khoảng từ 54.000-58.000 đồng/kg.
Giá heo hôm nay ngày 10/6/2022, tiếp tục đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang dao động trong khoảng từ 54.000-58.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 9/6/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Tuy nhiên, lại được điều chỉnh tiếp tục giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại một địa phương ở miền Nam
Giá heo hôm nay ngày 8/6/2022, đồng loạt đi ngang tại các tỉnh, thành ở miền Bắc, Trung. Tuy nhiên, lại được điều chỉnh tiếp tục giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại miền Nam
Giá heo hôm nay ngày 3/6/2022, được điều chỉnh đồng loạt đi ngang ở 2 miền Bắc-Trung. Tuy nhiên lại giảm nhẹ rải rác tại một số địa phương ở miền Nam.
Giá heo hôm nay ngày 3/6/2022, được điều chỉnh đi ngang ở hầu hết các tỉnh, thành. Tuy nhiên lại giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại 1 địa phương ở miền Trung.
Giá heo hôm nay ngày 3/6/2022, được điều chỉnh đi ngang ở hầu hết các tỉnh, thành. Tuy nhiên lại tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại 2 địa phương ở miền Nam.
Giá heo hôm nay ngày 2/6/2022, được điều chỉnh giảm nhẹ rải rác từ 1.000-2.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-58.000 đồng/lượng
Giá heo hôm nay ngày 1/6/2022, được điều chỉnh tăng-giảm trái chiều trong khoảng 2.000 đồng/kg ở miền nam. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-60.000 đồng/lượng
Giá heo hôm nay ngày 31/5/2022, được điều chỉnh giảm nhẹ rải rác từ 1.000-2.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-60.000 đồng/lượng
Giá heo hôm nay ngày 23/5/2022, được điều chỉnh đồng loạt đi ngang trong phiên đầu tuần ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-60.000 đồng/lượng
Giá heo hôm nay ngày 20/5/2022, được điều chỉnh tăng-giảm trái chiều trong khoảng từ 1.000-4.000 đồng/kg tại một số địa phương tại miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-61.000 đồng/kg.
Giá heo hôm nay ngày 19/5/2022, được điều chỉnh tăng-giảm trái chiều từ 1.000-3.000 đồng/kg tại miền Nam. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-59.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 18/5/2022, được điều chỉnh tăng-giảm trái chiều ở 2 miền Trung-Nam. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-59.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 17/5/2022, được điều chỉnh tăng-giảm trái chiều ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-61.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 16/5/2022, được điều chỉnh đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-61.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 13/5/2022, được điều chỉnh đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền, tuy nhiên lại tăng nhẹ 2.000 đồng/kg tại một địa phương ở miền Nam.
Giá heo hôm nay ngày 12/5/2022, được điều chỉnh tăng-giảm trái chiều ở thị trường miền Nam, tuy nhiên lại đồng loạt đi ngang ở miền Bắc.
Giá heo hôm nay ngày 11/5/2022, tăng rải rác tại nhiều tỉnh thành ở miền Trung và Nam. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-60.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 10/5/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-58.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 9/5/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-60.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 6/5/2022, miền Bắc và Trung tăng giảm trái chiều trong khoảng từ 1.000-2.000 đồng/kg. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-58.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 5/5/2022, miền Trung và miền Nam tăng giảm trái chiều trong khoảng từ 1.000-4.000 đồng/kg. Hiện dao động trong khoảng từ 53.000-58.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 4/5/2022, được điều chỉnh đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 53.000-58.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 29/4/2022, được điều chỉnh đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 53.000-58.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 28/4/2022, được điều chỉnh đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 53.000-58.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 27/4/2022, được điều chỉnh giảm rải rác từ 1.000-4.000 đồng/kg tại một số địa phương ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 53.000-58.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 26/4/2022, được điều chỉnh giảm nhẹ rải rác từ 1.000-2.000 đồng/kg tại một số địa phương ở miền Bắc-Trung. Hiện dao động trong khoảng từ 52.000-57.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 25/4/2022, được điều chỉnh đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 52.000-57.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 22/4/2022, thị trường miền Nam tăng-giảm trái chiều trong khi miền Bắc-Trung giảm nhẹ. Hiện dao động trong khoảng từ 52.000-58.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 21/4/2022, thị trường miền Trung đồng loạt đi ngang trong khi miền Nam lại giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh, thành.
Giá heo hôm nay ngày 20/4/2022, thị trường miền Bắc đồng loạt đi ngang trong khi miền Nam lại tăng-giảm trái chiều ở một số tỉnh, thành.
Giá heo hôm nay ngày 19/4/2022, điều chỉnh tăng-giảm trái chiều từ 1.000-3.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 52.000-59.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 18/4/2022, tiếp tục tăng nhẹ rải rác tại một số tỉnh, thành ở miền Bắc-Nam. Hiện đang dao động trong khoảng từ 53.000-58.000 đồng/kg.
Giá heo hôm nay ngày 15/4/2022, tiếp tục được điều chỉnh tăng nhẹ từ 2.000-3.000 đồng/kg tại 2 tỉnh miền Nam. Hiện đang dao động trong khoảng từ 52.000-58.000 đồng/kg.
Giá heo hôm nay ngày 14/4/2022, tiếp tục được điều chỉnh tăng-giảm trái chiều, rải rác tại một số tỉnh, thành ở 2 miền Trung-Nam. Hiện đang dao động trong khoảng từ 52.000-56.000 đồng/kg.
Giá heo hôm nay ngày 13/4/2022, được điều chỉnh tăng-giảm trái chiều, rải rác tại một số tỉnh, thành ở 2 miền Trung-Nam. Hiện đang dao động trong khoảng từ 52.000-56.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 12/4/2022, được điều chỉnh tăng nhẹ rải rác tại một số tỉnh, thành tại 2 miền Bắc-Nam. Hiện đang dao động trong khoảng từ 52.000-57.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 11/4/2022, được điều chỉnh đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang dao động trong khoảng từ 52.000-57.000 đồng/kg
Giá heo hôm nay ngày 8/4/2022, thị trường miền Bắc và miền Nam được điều chỉnh giảm nhẹ. Trong khi đó tại miền trung lại biến động tăng-giảm trái chiều tại một số địa phương.
Giá heo hôm nay ngày 7/4/2022, thị trường miền Bắc được điều chỉnh tăng-giảm trái chiều trong khi đó tại miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam giảm nhẹ từ 1.000-2.000 đồng/kg tại một số tỉnh thành.
Giá heo hôm nay ngày 6/4/2022, được điều chỉnh tăng nhẹ 1.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện đang dao động trong khoảng từ 52.000-57.000 đồng/kg.
Giá heo hôm nay ngày 5/4/2022, đồng loạt đi ngang ở miền Bắc nhưng lại tăng nhẹ rải rác ở miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. Hiện dao động trong khoảng từ 52.000-57.000 đồng/kg.
Giá heo hôm nay ngày 4/4/2022, không có biến động nhiều về giá, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 51.000-57.000 đồng/kg.
Giá heo hôm nay ngày 1/4/2022, thị trường miền Nam tăng nhẹ 2.000 đồng/kg tại một tỉnh, trong khi đó miền Bắc đồng loạt đi ngang. Hiện dao động trong khoảng từ 51.000-57.000 đồng/kg.
Giá heo hôm nay ngày 31/3/2022, thị trường miền Nam tăng-giảm trái chiều trong khi đó miền Bắc đồng loạt đi ngang. Hiện dao động trong khoảng từ 51.000-57.000 đồng/kg.
Giá heo hôm nay ngày 30/3/2022, đồng loạt đi ngang tại các tỉnh, thành ở miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. Tuy nhiên lại tăng nhẹ tại 2 tỉnh ở miền Nam. Hiện dao động trong khoảng từ 52.000-57.000 đồng/kg.
Giá heo hôm nay ngày 29/3/2022, tăng nhẹ rải rác tại các tỉnh, thành ở miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. Tuy nhiên lại đi ngang ở miền Bắc. Hiện dao động trong khoảng từ 52.000-57.000 đồng/kg.
Giá heo hôm nay ngày 28/3/2022, đồng loạt đi ngang ở cả miền Bắc và Trung. Tuy nhiên lại giảm nhẹ rải rác tại một số tỉnh ở miền Nam. Hiện dao động trong khoảng từ 52.000-57.000 đồng/kg.
Giá heo hôm nay ngày 25/3/2022, được điều chỉnh tăng mạnh từ 2.000-4.000 đồng/kg ở 1 số tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên lại đồng loạt đi ngang ở các tỉnh, thành ở miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam
Giá heo hôm nay ngày 24/3/2022, đồng loạt đi ngang ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại 1 tỉnh. Hiện dao động trong khoảng từ 52.000-57.000 đồng/kg.
Giá heo hôm nay ngày 23/3/2022, được điều chỉnh tăng nhẹ rải rác từ 1.000-2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện dao động trong khoảng từ 52.000-57.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 22/3/2022, được điều chỉnh giảm nhẹ rải rác tại một số tỉnh ở miền Nam. Hiện đang được thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-57.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 21/3/2022, được điều chỉnh tăng-giảm trái chiều ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-57.000 đồng/kg.
Dự báo thời tiết hôm nay ngày 20/3/2022, Bắc Bộ sẽ đón một bộ phận không khí lạnh mạnh tràn về gây mưa rào và dông rải rác. Khu vực đồng bằng có mưa nhưng không to.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 18/3/2022, được điều chỉnh tăng-giảm trái chiều ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-57.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 17/3/2022, giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 15/3/2022, tăng nhẹ rải rác ở 2 miền Bắc - Nam. Hiện đang được thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 14/3/2022, đồng loạt đi ngang ổn định ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 11/3/2022, đồng loạt đi ngang ổn định ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 8/3/2022, được điều chỉnh tăng nhẹ rải rác ở 2 miền Bắc-Trung. Hiện đang được thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 8/3/2022, được điều chỉnh giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua dao động trong khoảng từ 50.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 7/3/2022, đồng loạt đi ngang ở 2 tỉnh miền Bắc và miền Trung. Hiện đang được thu mua dao động trong khoảng từ 50.000-54.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 1/3/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua dao động trong khoảng từ 50.000-55.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 1/3/2022, được điều chỉnh giảm nhẹ rải rác ở 2 miền Bắc-Trung. Hiện đang được thu mua dao động trong khoảng từ 50.000-55.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 28/2/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam. Hiện đang được thu mua dao động trong khoảng từ 50.000-55.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 25/2/2022, được điều chỉ tiếp tục giảm nhẹ rải rác cả 3 miền. Hiện thu mua dao động trong khoảng từ 51.000-56.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 24/2/2022, được điều chỉ tiếp tục giảm nhẹ rải rác ở 2 miền Trung và Nam. Hiện thu mua dao động trong khoảng từ 54.000-56.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 16/2/2022, được điều chỉ tiếp tục giảm nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện thu mua dao động trong khoảng từ 54.000-58.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 15/2/2022, tăng nhẹ rải rác ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 55.000-59.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 14/2/2022, tăng nhẹ rải rác ở cả 2 miền Bắc và Trung. Hiện dao động trong khoảng từ 55.000-59.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 11/2/2022, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 55.000-59.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 10/2/2022, tăng nhẹ rải rác từ 1.000-2.000 đồng/kg ở miền Trung-Nam. Hiện dao động trong khoảng từ 55.000-58.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 9/2/2022, tăng-giảm nhẹ rải rác từ 1.000-2.000 đồng/kg ở miền Nam. Hiện dao động trong khoảng từ 55.000-59.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 8/2/2022, giảm nhẹ rải rác từ 1.000-2.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 55.000-59.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 28/1/2022, tăng nhẹ rải rác từ 1.000-2.000 đồng/kg ở miền Trung và Nam. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-58.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 27/1/2022, tăng nhẹ rải rác từ 1.000-2.000 đồng/kg ở miền Trung và Nam. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-57.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 26/1/2022, tăng nhẹ rải rác từ 1.000-3.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-59.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 25/1/2022, đồng loạt tăng nhẹ từ 1.000-3.000 đồng/kg tại các tỉnh, thành ở miền Trung và Bắc. Hiện dao động trong khoảng từ 54.000-57.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 24/1/2022, được điều chỉnh tăng từ 1.000-2.000 đồng/kg ở miền Bắc và Nam. Hiện dao động trong khoảng 54.000 - 58.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 21/1/2022, đồng loạt tăng mạnh từ 1.000-4.000 đồng/kg tại cả 3 miền, hiện dao động trong khoảng từ 53.000-58.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 20/1/2022, đồng loạt tăng mạnh từ 1.000-5.000 đồng/kg tại cả 3 miền, hiện dao động trong khoảng từ 51.000-58.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 19/1/2022, đồng loạt tăng mạnh từ 1.000-5.000 đồng/kg tại cả 3 miền, hiện dao động trong khoảng từ 50.000-58.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 18/1/2022, đồng loạt đi ngang tại các tỉnh, thành ở miền Bắc, còn tại miền Trung và Nam được điều chỉnh tăng nhẹ rải rác trong khoảng từ 1.000-2.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 17/1/2022, được điều chỉnh tăng-giảm trái chiều từ 1.000-2.000 đồng/kg ở cả 3 miền. Hiện dao động trong khoảng từ 48.000-55.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 14/1/2022, miền Bắc-Trung được điều chỉnh tiếp tục tăng nhẹ từ 1.000-2.000 đồng/kg rải rác tại 1 số tỉnh thành trên cả nước. Hiện đang dao động trong khoảng từ 48.000-55.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 13/1/2022, được điều chỉnh tiếp tục tăng nhẹ từ 1.000-2.000 đồng/kg rải rác tại 1 số tỉnh thành trên cả nước. Hiện đang dao động trong khoảng từ 48.000-53.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 12/1/2022, được điều chỉnh tăng nhẹ từ 1.000-2.000 đồng/kg rải rác ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam. Hiện dao động trong khoảng từ 48.000-52.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 11/1/2022, tại miền Trung được thu mua tăng nhẹ từ 1.000-2.000 đồng/kg so với phiên trước đó. Hiện dao động trong khoảng từ 47.000 - 50.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 10/1/2022, điều chỉnh tăng nhẹ rải rác ở hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước trong phiên đầu tuần. Hiện dao động trong khoảng 47.000-52.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 6/1/2022, tại thị trường miền Bắc tăng cao nhất tới 5.000 đồng/kg. Hiện đang dao động trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 6/1/2022, tại thị trường miền Bắc, Trung đồng loạt đi ngang trong khi đó tại miền Nam được điều chỉnh giảm nhẹ tại 1 số tỉnh, thành.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 4/1/2022, tại thị trường cả 3 miền Bắc-Trung-Nam đều đồng loạt đi ngang trong phiên đầu tuần, hiện dang được thu mua dao động trong khoảng từ 45.000-49.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 31/12/2021, tại thị trường miền Bắc và miền Nam tiếp tục xu hướng giảm nhẹ rải rác tại một số tỉnh, thành. Hiện giao động trong khoảng 45.000 - 49.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 30/12/2021, tại thị trường miền Trung, Tây Nguyên được điều chỉnh giảm nhẹ từ 1.000-2.000 đồng/kg ở hầu hết các tỉnh, thành. Hiện dao động trong khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 29/12/2021, được điều chỉnh giảm nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Hiện đang được thu mua giao động trong khoảng từ 45.000 - 49.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 27/12/2021, tại thị trường miền Bắc và Trung không có biến động về giá trong khi đó tại miền Nam lại có xu hướng giảm nhẹ.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 27/12/2021, tại thị trường miền Nam và miền Trung đang được thu mua giảm nhẹ tới 1.000 đồng/kg rải rác tại nhiều địa phương trong phiên giao dịch đầu tuần.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 24/12/2021, được điều chỉnh giảm từ 1.000-3.000 đồng/kg tại một số tỉnh, thành so với phiên đi ngang trước đó. Hiện dao động trong khoảng 47.000 - 51.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 23/12/2021, tại thị trường cả 3 miền Bắc - Trung - Nam đồng loạt không có sự thay đổi về giá so với phiên giao dịch trước đó. Hiện dao động trong hoảng từ 47.000-51.000 đồng.kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 22/12/2021, tại thị trường miền Nam được điều chỉnh tăng - giảm trái chiều trong khoảng 1.000 - 3.000 đồng/kg. Hiện đang dao động trong khoảng 48.000 - 50.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 21/12/2021, tại thị trường miền Bắc đồng loạt đi ngang, còn tại thị trường miền nam có xu hướng giảm nhẹ từ 1.000-2.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 20/12/2021, tại thị trường cả nước giảm nhẹ 1.000 đồng/kg ở một số tỉnh, thành. Hiện thu mua dao động trong khoảng 47.000 - 52.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 17/12/2021, tại thị trường miền Bắc không chứng kiến thay đổi mới trong hôm nay, thu mua ổn định trong khoảng 47.000 - 51.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 16/12/2021, tại thị trường miền Bắc và miền Trung đang có xu hướng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh, thành.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 14/12/2021, tại thị trường miền Bắc được thu mua đồng loạt đi ngang tại tất cả các tỉnh thành. Hiện dao động trong khoảng 49.000 - 53.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 13/12/2021, được thu mua đồng loạt đi ngang so với phiên giao dịch trước đó trên toàn quốc. Hiện dao động trong khoảng từ 48.000 - 53.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 8/12/2021, được điều chỉnh tăng rải tác từ 1.000-3.000 đồng/kg tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 7/12/2021,tại thị trường miền Nam đồng loạt tăng từ 1.000-4.000 đồng/kg. Hiện dao động trong khoảng 47.000 - 51.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 6/12/2021, tại thị trường miền Bắc, miền Nam có xu hướng tăng nhẹ tới 1.000 đồng/kg sau phiên đi ngang trước đó.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 3/12/2021, đồng loạt đi ngang trên toàn quốc. Tại miền Bắc dao động trong khoảng 48.000 - 53.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 2/12/2021, đồng loạt tăng ở hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước từ 1.000-5.000 đồng/kg. Tăng nhiều nhất tại các tỉnh miền Bắc
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 1/12/2021, đồng loạt tăng ở hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước từ 1.000-3.000 đồng/kg. Tăng nhiều nhất tại các tỉnh miền Bắc
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 29/11/2021, tại miền Bắc điều chỉnh tăng từ 2.000 - 9.000 đồng/kg trên toàn khu vực. Hiện dao động trong khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 27/11/2021, tại thị trường miền Nam xu hướng tăng nhẹ tới 1.000 đồng/kg. Trong khi đó miền Trung lại có xu hướng giảm nhẹ.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 26/11/2021, tại thị trường miền Nam xu hướng tăng nhẹ tới 1.000 đồng/kg tại một số khu vực. Hiện dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 25/11/2021, tại miền Trung, Tây Nguyên hôm nay ghi nhận mức tăng - giảm trái chiều từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg tại một số địa phương.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 24/11/2021, giảm tới 4.000 đồng/kg tại thị trường miền Bắc. Trong khi đó, ở thị trường miền Nam lại có xu hướng tăng nhẹ, tới 2.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 23/11/2021, Xu hướng đi ngang tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước. Riêng Thừa Thiên Huế giảm nhẹ 1.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 19/11/2021, tại một số tỉnh ở 2 miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm nhẹ tới 1.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 18/11/2021, giảm nhẹ ở một số tỉnh thành trên cả nước, giảm nhiều nhất là tại thị trường miền Nam tới 4.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 18/11/2021, tại thị trường Miền Bắc có xu hướng giảm từ 1.000-4.000 đồng/kg. Trong khi đó, miền Nam tại có xu hướng tăng nhẹ tới 2.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 17/11/2021, tại một số tỉnh ở 2 miền Nam, Bắc đồng loạt đi ngang và giữ ở mức giá ổn định, còn tại Miền Trung - Tây Nguyên, tăng nhẹ 1.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 16/11/2021, tại một số tỉnh ở 2 miền Nam, Bắc có xu hướng giảm nhẹ từ 1.000-3.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 15/11/2021, đồng loạt đi ngang ở các tỉnh miền Bắc và có xu hướng giảm nhẹ tại một số tỉnh ở thị trường miền Trung và Nam
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 12/11/2021, đồng loạt đi ngang ở cả 3 miền sau nhiều phiên tăng giảm trái chiều trước đó
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 11/11/2021, tại miền Nam, thị trường heo hơi hôm nay điều chỉnh tiếp tục giảm nhẹ tại 2 địa phương.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 10/11/2021, tại miền Nam, thị trường heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 9/11/2021, điều chỉnh đi ngang ở cả 3 miền. Hiện có mức thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 8/11/2021,tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên điều chỉnh tăng - giảm trái chiều từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 5/11/2021,tại khu vực miền Bắc, Trung đồng loạt giảm nhẹ từ 1.000-2.000 đồng/kg ở hầu hết các tỉnh.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 4/11/2021, tại khu vực miền Bắc, Nam có giá thu mua đồng loạt đi ngang trong ngày hôm nay.
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 3/11/2021, điều chỉnh tăng-giảm trái chiều ở các tỉnh miền Nam, mức tăng rải rác từ 2.000 đồng/kg đến 5.000 đồng/kg
Giá heo (lợn) hơi hôm nay ngày 2/11/2021, Tại khu vực miền Bắc, giá thu mua giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Hiện dao động trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 1/11/2021 không có nhiều biến động ở hầu hết các tỉnh so với hôm qua, riêng miền Nam giảm nhẹ 1.000 đồng/kg ở Đồng Nai và Bến Tre
Giá heo hơi hôm nay 20/10, đồng loạt tăng từ tăng từ 1.000 đồng/kg đến 4.000 đồng/kg tại miền Bắc tăng cao nhất 4.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 20/10, đồng loạt tăng từ tăng từ 1.000 đồng/kg đến 7.000 đồng/kg tại miền Nam, tăng nhẹ tại hầu hết các tỉnh miền Bắc
Giá heo hơi hôm nay 20/10, đồng loạt tăng từ 1.000-5.000 đồng/kg tại miền Bắc, đi ngang tại hầu hết các tỉnh ở miền Trung và Nam.
Giá heo hơi hôm nay 21/10 tại miền Bắc đã có dấu hiệu chững lại, trong khi đó, vẫn tiếp tục giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg tại khu vực miền Trung và miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 5/2 Bình Phước, Đồng Nai đồng loạt giảm so với phiên giao dịch trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 4/2 đồng loạt giảm ở tại miền Nam so với phiên giao dịch trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 3/2 đồng loạt giảm ở tại miền Trung, Tây Nguyên so với phiên giao dịch trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 2/2 Giảm nhẹ ở miền Bắc so với phiên giao dịch trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 30/1 Giảm nhẹ ở cả 3 miền so với phiên giao dịch trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 28/1 Quảng Ngãi liên tiếp giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 27/1 miền Nam tiếp đà giảm so với phiên giao dịch trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 26/1 Quay đầu giảm mạnh ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 23/1 Miền Nam thu mua dưới mức 79.000 đồng/kg. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 221/1 Hưng Yên, Hà Nội có mức giá cao nhất so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 21/1 tăng nhẹ ở miền Bắc so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 20/1 tăng nhẹ ở cả 3 miền so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 19/1 miền Nam tiếp tục tăng nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 18/1 miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ trong phiên đầu tuần. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 16/1 Các tỉnh đồng loạt tăng nhẹ trong phiên cuối tuần. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 15/1 Các tỉnh miền Nam thu mua tăng nhẹ. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 14/1 Các tỉnh miền Trung thu mua tăng nhẹ. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 13/1 Hưng Yên và Hà Nội là 2 địa phương có mức giá heo cao nhất. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 11/1 Đồng loạt tăng ở các tỉnh miền Trung trong phiên đầu tuần. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 10/1 Đồng loạt tăng ở các tỉnh miền Nam trong phiên cuối tuần. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 8/1 Tăng cao nhất ở miền Bắc so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 25/12 Tăng cao nhất ở miền Bắc so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 24/12 Tăng nhẹ ở cả 3 miền so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 23/12 Miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 22/12 Miền Trung đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 21/12 Miền Nam đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 20/12 Miền Nam tiếp tục đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 19/12 Miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 18/12 Miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 17/12 Miền Trung và Nam đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 16/12 Miền Nam đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 15/12 Miền Trung đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 14/12 Miền Bắc giảm nhẹ ở 3 tỉnh so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 13/12 Tăng - giảm trái chiều ở cả 3 miền so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 12/12 Miền Trung tiếp tục đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 11/12 Miền Nam tiếp tục đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 10/12 miền Bắc tiếp tục giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 9/12 miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 8/12 miền Nam tăng nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 7/12 miền Trung tiếp tục đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 6/12 miền Nam tiếp tục đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 4/12 miền Trung, Nam tiếp tục đi ngang so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 3/12 miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 2/12 miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 1/12 miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 30/11 miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 29/11 miền Nam tăng - giảm trái chiều so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 28/11 miền Nam tăng - giảm trái chiều so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 27/11 miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 26/11 miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 25/11 miền Trung và miền Nam tăng-giảm trái chiều so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 24/11 miền Trung và miền Nam tăng-giảm trái chiều so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 23/11 miền Trung và miền Nam tăng-giảm trái chiều so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 22/11 miền Trung và miền Nam tăng-giảm trái chiều so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 21/11 miền Bắc xu hướng giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 20/11 tăng giảm trái chiều ở cả 3 miền so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 19/11 tăng giảm trái chiều ở miền Nam so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 18/11 tăng giảm trái chiều ở miền Nam so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 17/11 tăng giảm trái chiều ở miền Nam so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 16/11 tăng giảm trái chiều ở miền Trung so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 15/11 xu hướng giảm nhẹ ở miền Nam so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 14/11 giảm nhẹ ở miền Nam so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 13/11 Tăng - giảm trái chiều ở cả 3 miền so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 11/11 Miền Bắc giảm nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 9/11 điều chỉnh tăng - giảm trái chiều ở miền Trung. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 8/11 điều chỉnh tăng - giảm trái chiều ở miền Nam. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 7/11 điều chỉnh giảm đồng loạt tại 1 số tỉnh ở miền bắc. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 6/11 điều chỉnh tăng giảm trái chiều ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 5/11 tiếp tục đà tăng nhẹ tại nhiều tỉnh thành trên . Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 3/11 tiếp tục đà tăng nhẹ tại nhiều tỉnh thành trên . Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 3/11 tăng nhẹ tại nhiều tỉnh thành trên . Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 2/11 tiếp tục tăng nhẹ tại nhiều tỉnh thành trên . Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 1/11 điều chỉnh đồng loạt tiếp tục ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 31/10 điều chỉnh đồng loạt tiếp tục ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 30/10 điều chỉnh đồng loạt tiếp tục ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá cà phê hôm nay ngày 30/10/2020 tiếp tục giảm theo giá thế giới, hiện dao động trong khoảng 32.200 - 32.900 đồng/kg đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 29/10 điều chỉnh đồng loạt tăng nhẹ ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 28/10 điều chỉnh đồng loạt tăng mạnh ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 27/10 điều chỉnh đồng loạt tăng nhẹ ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 26/10 điều chỉnh ổn định ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 25/10 điều chỉnh đồng loạt tăng nhẹ ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 24/10 điều chỉnh đồng loạt tăng nhẹ ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 23/10 điều chỉnh đồng loạt tăng nhẹ ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 22/10 điều chỉnh đồng loạt tăngnhẹ ở các tỉnh miền Bắc. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 21/10 điều chỉnh đồng loạt giảm nhẹ ở cà 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 20/10 điều chỉnh tăng - giảm nhẹ trái chiều ở cà 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 19/10 điều chỉnh giảm nhẹ chủ yếu ở miền Nam. Hiện đang được thu mua tại miên Nam dao động trong khoảng 66.000 - 74.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 18/10 có dấu hiệu đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua tại miên Bắc giao động trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 17/10 có dấu hiệu đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua tại miên Bắc giao động trong khoảng 60.000 - 67.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 15/10 có dấu hiệu tại một số tỉnh, thành ở Miền Bắc. Hiện đang được thu mua tại miên Bắc giao động trong khoảng 60.000 - 67.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 15/10 tiếp tục giảm tại một số tỉnh, thành trên cả nước. Hiện đang được thu mua tại miên Bắc giao động trong khoảng 60.000 - 67.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 14/10 tiếp tục giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg trên cả 3 miền. Hiện đang được thu mua trong khoảng 65.000 - 76.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 13/10 giảm sâu ở cả 3 miền. Do tình hình dịch tả lợn châu phi diễn biến phực tạp, giá lợn toàn quốc không còn ở mốc 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 12/10, cả 3 miền điều chỉnh giảm sâu. Cả nước không còn mốc giá 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 11/10, tại 3 miền sau phiên tuột dốc, heo hơi cao nhất tại miền Trung là 79.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 10/10, cả 3 miền điều chỉnh giảm sâu. Cả nước không còn mốc giá 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 9/10, cả 3 miền điều chỉnh giảm mạnh. Miền Bắc, Trung rơi mốc 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 8/10, miền Nam điều chỉnh ngừng đà giảm. Miền Bắc, Trung vẫn giảm nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 7/10, 3 miền đồng loạt điều chỉnh đà giảm. Miền Bắc giảm sâu đến 5.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 6/10, 3 miền đồng loạt điều chỉnh đà giảm. Miền Bắc cao nhất còn 78.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 5/10, 3 miền đồng loạt điều chỉnh giảm. Miền Bắc cao nhất còn 78.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 4/10, 3 miền đồng loạt điều chỉnh giảm. Miền Bắc cao nhất còn 78.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 3/10, Miền Bắc giảm mạnh 4.000 đồng/kg. Hai miền Trung, Nam giảm nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 2/10, 2 miền đồng loạt giảm sâu, miền Bắc cao nhất là 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 1/10, 3 miền ít biến động về giá. Miền Bắc giảm sâu 5.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 30/9, 3 miền đồng loạt giảm giá. Giá heo hơi nhiều nơi rớt mốc 82.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 29/9, 3 miền ít biến động về giá. Giá heo hơi cao nhất là 82.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 28/9, 3 miền chững lại đà tăng, giảm trái chiều, miền Nam đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay 27/9, 3 miền chững lại đà tăng, giảm trái chiều. Giá heo hơi cao nhất là 82.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 26/9, hai miền Bắc và Trung tiếp tục đà tăng, giảm trái chiều. Trong đó, miền Nam tăng nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 25/9, 3 miền tiếp tục đà tăng, giảm trái chiều. Trong đó, miền Bắc đồng loạt giảm mạnh.
Giá heo hơi hôm nay 24/9, 3 miền tiếp tục đà tăng, giảm trái chiều. Trong đó, miền Nam giảm sâu nhất.
Giá heo hơi hôm nay 23/9, 3 miền tiếp tục đà tăng, giảm trái chiều. Miền Bắc có nơi giảm 4.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 22/9, 3 miền tiếp tục đà tăng, giảm trái chiều. Miền Bắc biến động giá nhiều nhất.
Giá heo hơi hôm nay 21/9, 3 miền tiếp tục đà tăng. Hai miền Nam, Bắc tăng, giảm trái chiều ở một số tỉnh trong khu vực.
Giá heo hơi hôm nay 20/9, 3 miền chững lại đà tăng, hai miền Nam, Bắc tăng giảm trái chiều ở một số tỉnh trong khu vực.
Giá heo hơi hôm nay 19/9, 3 miền chững lại đà tăng, hai miền Nam, Bắc tăng giảm trái chiều ở một số tỉnh trong khu vực.
Giá heo hơi hôm nay 18/9, 3 miền chững lại đà tăng,hai miền Nam, Bắc cao nhất ở mức 83.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 17/9, 3 miền tiếp tục duy trì đà tăng, trong đó miền Bắc tăng mạnh nhất chạm ngưỡng 83.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 16/9, 2 miền Bắc, Nam tiếp tục duy trì đà tăng, trong đó miền Bắc tăng mạnh nhất.
Giá heo hơi hôm nay 15/9, 3 miền tiếp tục duy trì đà tăng, trong đó miền Bắc tăng mạnh nhất.
Giá heo hơi hôm nay 14/9, 3 miền tiếp tục duy trì đà tăng, trong đó miền Bắc đã chạm ngưỡng 83.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 13/9, 3 miền tiếp tục duy trì đà tăng, trong đó miền Bắc, Nam có nơi tăng vọt lên mốc 82.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 11/9, 3 miền tiếp tục tăng mạnh sau nhiều phiên giảm sâu, trong đó miền Bắc tăng vọt lên mốc 81.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 10/9, 3 miền tiếp tục tăng mạnh 3.000 đồng/kg sau nhiều phiên giảm sâu, mức giá ở các tỉnh đang dần hồi phục lên 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 9/9, 3 miền tiếp tục tăng nhẹ sau nhiều phiên giảm sâu, mức giá cao đang dần hồi phục.
Giá heo hơi hôm nay 8/9, hai miền Nam, Bắc quay đầu tăng sau nhiều phiên giảm sâu.
Giá heo hơi hôm nay 7/9, trên cả nước đang đồng loạt giảm đến 3.000 đồng/kg phiên đầu tuần, 3 miền vẫn duy trì ở mức giá khá cao.
Giá vàng hôm nay 6/9, trước bối cảnh thế giới không có biến động, giá vàng trong nước ghi nhận đang giảm nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 6/9, trên cả nước đang đồng loạt đi ngang, 3 miền duy trì ở mức giá ổn định.
Giá heo hơi hôm nay 5/9, trên cả nước đang đồng loạt đi ngang, 3 miền ngừng đà giảm liên tục.
Giá heo hơi hôm nay 4/9, trên cả nước đang đồng loạt tiếp tục đà giảm, miền Bắc và miền Nam giảm sâu.
Giá heo hơi hôm nay 3/9, trên cả nước đang đồng loạt tiếp tục đà giảm nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, miền Bắc có giá thấp nhất.
Giá heo hơi hôm nay 2/9, trên cả nước đang đồng loạt đà lao dốc giảm từ 3.000 đồng/kg, miền Bắc có thấp nhất.
Giá heo hơi hôm nay 1/9, trên cả nước đang đồng loạt đà lao dốc giảm mạnh, miền Bắc có nơi giảm đến 6.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 31/8, trên cả nước đang đồng loạt đà giảm mạnh, miền Bắc có nơi giảm đến 5.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 30/8, trên cả nước đang đồng loạt chững lại đà giảm, người nông dân 'đứng ngồi không yên' sau đợt giảm mạnh.
Giá heo hơi hôm nay 29/8, trên cả nước đang đồng loạt tiếp tục đà giảm, cao nhất chỉ còn 82.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 28/8, trên cả nước đang đồng loạt tiếp tục đà giảm mạnh, có nơi xuống tới 4.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 27/8, trên cả nước đang đồng loạt tiếp tục đà lao dốc giảm mạnh, miền Bắc giảm nhiều nhất.
Giá heo hơi hôm nay 26/8, trên cả nước đang đồng loạt tiếp tục đà giảm, miền Bắc giảm nhiều nhất.
Giá heo hơi hôm nay 25/8, trên cả nước đang đồng loạt tiếp tục đà giảm, miền Nam tăng giảm trái chiều.
Giá heo hơi hôm nay 24/8, trên cả nước đang không có biến động về giá, miền Trung, Tây Nguyên đang đi ngang còn miền Nam có nơi giảm nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 23/8, trên cả nước đang không có biến động hầu hết đi ngang ở 2 miền Nam- Bắc, giá cao nhất đang ở mức 87.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 22/8, trên cả nước đang ghi nhận đà giảm nhẹ ở 2 miền Nam- Bắc, giá cao nhất đang ở mức 87.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 21/8, trên cả nước đang ghi nhận đà giảm, giá cao nhất đang ở mức 87.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 20/8, trên cả nước đang ghi nhận đà giảm, cao nhất ở mức 87.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 19/8, trên cả nước đang ghi nhận đà giảm, Miền Nam tiến sát ngưỡng 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 18/8, trên cả nước đang ghi nhận đà tăng giảm trái chiều, miền Bắc ghi nhận giảm nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 17/8, trên cả nước đang ghi nhận đà giảm, miền Bắc giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 16/8, trên cả nước đang ghi nhận những biến động không mấy tích cực, miền Nam biến động mạnh
Giá heo hơi hôm nay 15/8, trên cả nước đang ghi nhận đà giảm, có tỉnh chỉ còn 80.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 14/8, trên cả nước đang ghi nhận đà giảm, cao nhất ở mức 87.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 13/8, Miền Nam có xu hướng tăng giảm trái chiều, miền Trung, Tây Nguyên đi ngang.
Giá lợn hơi hôm nay 12/8, giá heo hơi cả ba miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam giảm sâu. Có nơi giá lợn hơi giảm đến 4.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 11/8 tiếp tục giảm nhẹ tại nhiều tỉnh thành nhưng mức giảm không quá mạnh. Miền Bắc tuy không còn neo cao nhưng giá thu mua hiện vẫn dẫn đầu trên phạm vi cả nước, dao động quanh ngưỡng 85.000 đồng/kg.
Tuần này, giá heo hơi tại miền Nam là Đồng Nai liên tục sụt giảm, nhanh chóng rời mốc 90.000 đồng/kg và hiện chỉ còn 85.000 – 86.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 9/8 tiếp tục xu hướng giảm của ngày hôm qua dù mức giảm là rất ít và chỉ xuất hiện ở một vài tỉnh thành.
Giá heo hơi hôm nay ngày 8/8/2020 tiếp tục đồng loạt giảm ở nhiều địa phương trong cả nước. Trong đó, giá heo hơi miền Nam giảm sâu 2.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 7/8 tiếp tục đà giảm nhẹ tại một vài địa phương trên cả nước. Hiện tại nỗ lực kiểm soát dịch đã mang lại kết quả tốt, tốc độ tái đàn cũng bắt đầu tăng trường.
Giá heo hơi hôm nay 6/8 tiếp tục giảm nhẹ ở một số địa phương trên toàn quốc. Giá thành nuôi heo đang bị đội lên gấp đôi so với giai đoạn trước khi xảy ra dịch tả heo châu Phi. Chính vì vậy các giải pháp bình ổn cần có thời gian để phát huy tác dụng
Giá heo hơi hôm nay ngày 5/8 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước bắt đầu có dấu hiệu giảm trước nỗ lực dập dịch tả heo châu Phi thời gian vừa qua.
Giá heo hơi hôm nay ngày 4/8 diễn biến đúng như dự đoán khi giảm mạnh tại nhiều nơi trong bối cảnh 1000 con heo thịt nhập từ Thái Lan đã về nước.
Giá heo hơi hôm nay ngày 3/8 bắt đầu có chiều hướng giảm tại một vài tỉnh thành khi có thông tin 1000 con heo thịt từ Thái Lan đã vừa về nước cuối tuần vừa qua. Tuy nhiên, sản lượng heo hơi xuất chuồng vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kì năm trước.
Giá heo hơi hôm nay 2/8 bắt đầu có dấu hiệu chững lại khi nỗ lực tái đàn được cho là đã giúp phần làm giảm đà tăng giá khi thông tin nhập 1.000 heo sống từ Thái Lan được cho sẽ tác động đến thị trường.
Giá heo hơi hôm nay 1/8 ở một số nơi miền Bắc về dưới 90.000 đồng/kg, công tác tái đàn vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh đó dịch tả heo châu Phi ở miền Bắc đã phần nào được kiểm soát nhưng không được lơ là, quyết liệt dập dịch để tăng tốc tái đàn.
Giá heo hơi hôm nay 31/7 đồng loạt mức từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, giá heo hơi ở khu vực miền Bắc vẫn nằm ở ngưỡng cao nhất cả nước nhưng một vài tỉnh thành đã có xu hướng giảm giá.
Giá heo hơi hôm nay 30/7 tiếp tục neo cao trên cả ba miền, cao nhất mức 92.000 đồng/kg, trong khi người nông dân và doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn với nỗ lực tái đàn.
Giá thịt heo hôm nay 29/7, ghi nhận giá lợn hơi miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên cũng như miền Nam giảm nhẹ. Giá heo hơi cao nhất ở mức 92.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 28/7 chứng kiến sự điều chỉnh nhẹ ở một số tỉnh ở miền Nam, đưa mức giá lên cao ngang ngửa với miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay ngày 27/7 vẫn giữ giá ở mức cao và hiện tại chỉ có heo hơi nhập khẩu từ Thái Lan mới có thể kìm được đà tăng giá trong nước.
Giá heo hơi hôm nay 26/7 ổn định trên cả nước, hiện giá heo hơi vẫn giao dịch quanh mốc 90.000 đồng/kg trên cả ba miền.
Giá heo hơi hôm nay ngày 25/7 không ghi nhận sự biến động giá quá mạnh, một vài tỉnh thành chỉ điều chỉnh 1.000 đồng/kg so với hôm qua.
Giá heo hơi hôm nay ngày 24/7 ghi nhận sự giảm giá nhẹ ở miền Trung và miền Nam, trong khi đó ở miền Bắc giá vẫn neo ở mức cao.
Giá heo hơi hôm nay 23/7 tại miền Bắc giảm nhẹ, trong khi miền Trung và miền Nam đi ngang đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá heo cả nước đang được thu mua với mức cao từ 81.000 - 92.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay ngày 22/7 tại nhiều tỉnh thành tiếp tục có sự điều chỉnh nhẹ, tuy nhiên người nông dân và doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực tái đàn trong tuyệt vọng.
Giá heo hơi hôm nay 21/7, đầu tuần giá lợn hơi miền Bắc, miền Trung và miền Nam tăng nhẹ. khu vực miền Bắc vẫn có giá cao nhất cả nước nằm ở mức 90.000 - 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 20/7 duy trì thu mua quanh ngưỡng 90.000 đồng/kg, tăng nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg ở vài nơi. Trước nhiều khó khăn từ dịch bệnh và rủi ro thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có thể nhập khẩu heo về giết mổ.
Giá heo hơi hôm nay 19/7 trên cả 3 miền đều tăng nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá heo cả nước đang được thu mua trong khoảng từ từ 81.000 - 92.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 18/7 vẫn ở mức cao nguyên nhân nhiều doanh nghiệp không hợp tác. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm các nguồn cung nhập khẩu mới cũng đang được gấp rút thực hiện nhằm kèo giá heo hơi trong nước đi xuống.
Giá heo hơi hôm nay 17/7 tăng giảm trái chiều tại miền Trung và Tây Nguyên, ghi nhận mức tăng nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại các tỉnh miền Bắc và phía Nam, sau gần 4 tháng công bố hết dịch thì địa phương vừa phát hiện 2 ổ dịch tái phát.
Giá heo hơi hôm nay 16/7 ổn định trên cả nước. Giá heo hơi tiếp tục tăng giá nhẹ ở một vài tỉnh miền Nam kèm theo đó là sự tăng giá mạnh của heo giống.
Giá heo hơi hôm nay ngày 15/7 có dấu hiệu tăng giá trở lại ở khu vực miền Bắc với rất nhiều nguyên do khác nhau.
Giá heo hơi hôm nay ngày 14/7 tiếp tục đi ngang ở miền Nam bất chấp việc một lượng lớn heo nhập khẩu từ Thái Lan đã được ưu tiên dành riêng cho thị trường này.
Giá heo hơi hôm nay 13/7 ổn định ở miền Bắc, trong khi đó, giá tại miền Trung, Tây Nguyên và khu vực phía Nam điều chỉnh tăng nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 12/7, giá heo hơi ba biền Bắc – Trung – Nam có diễn biến trai chiều. Trong khi giá heo hơi miền Nam và miền Trung tăng thì giá lợn hơi miền Bắc giảm.
Giá lợn hơi hôm nay 11/7, miền Bắc sụt giảm rời đỉnh 93.000 đồng/kg thì miền Nam giá heo hơi tăng mạnh.
Giá heo hơi hôm nay 10/7, do heo sống từ Thái Lan nhập về nhỏ giọt nên giá heo hơi trong nước, đặc biệt giá heo giống bật tăng mạnh.
Giá lợn hơi hôm nay 9/7, giá heo hơi ba miền Bắc – Trung – Nam có biến động, giá heo hơi miền Nam bật tăng mạnh. Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất cả nước.
Giá heo hơi hôm nay 8/7, ghi nhận tại miền Bắc và miền Trung giá lợn hơi tăng mạnh, trong khi miền Nam tiếp tục đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua
Giá heo hơi hôm nay 7/7, miền Bắc, miền Trung và miền Nam tiếp tục tăng do dịch tả lợn châu Phi hoành hành, heo sống Thái Lan bị nâng giá.
Giá heo hơi hôm nay ngày 6/7 tại nhiều địa phương bắt đầu có dấu hiệu tăng với sự bùng phát mạnh của tả heo châu Phi ở nhiều nơi.
Giá heo hơi hôm nay 5/7 duy trì ổn định trên cả nước, một vài nơi tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Trong khi đó, bối cảnh dịch tả lợn châu Phi vẫn còn heo sống Thái Lan nhập về chưa dung hòa được thị trường.
Giá heo hơi hôm nay 4/7 tại các miền Bắc không có gì biến động so với ngày hôm qua. Trong khi đó, tại thị trường miền Trung được điều chỉnh tăng mạnh, có nơi lên đến 4.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 3/7 đà giảm ở các tỉnh miền Bắc từ 1.000 - 4.000 đồng/kg. Tại miền Nam, xu hướng tăng giảm xuất hiện tại nhiều nơi.
Giá heo hơi hôm nay 2/7 duy trì ổn định trên cả nước, một vài nơi tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 1/7 ổn định ở cả ba miền, dao động trong khoảng 74.000 - 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 30/6 tương đối im ắng sau nhiều ngày tăng sốc, tuy nhiên vẫn ở mức cao. Mức đỉnh hiện nay là 93.000 đồng/kg, song một số thương lái dự báo giá heo có thể tăng lên tới 100.000 đồng/kg trong thời gian tới
Giá heo hơi hôm nay 29/6 lại rục rịch tăng ở một số địa phương. Theo đó giá lợn hơi hôm nay nhiều nơi đã vượt mốc 90.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 28/6 ở miền Bắc và miền Nam ít biến động hơn. Tại thị trường miền Trung liên tiếp giảm 6.000 đồng/kg, hạ giá heo xuống dưới mốc 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 27/6, miền Bắc và miền Nam không có nhiều biến động so với ngày hôm qua. Còn tại thị trường miền Trung liên tiếp giảm 2.000 đồng/kg, hạ giá heo xuống dưới mốc 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 26/6 chứng kiến đà chững lại vào cuối tuần do lô heo thịt nhập khẩu đầu tiên đã về đến Việt Nam. Bên cạnh đó, miền Bắc quay đầu giảm nhẹ do dịch tả heo châu Phi đã tái phát và lây lan tại một số địa phương.
Giá heo hơi hôm nay 25/6, miền Bắc bất ngờ tăng mạnh, nhiều nơi vượt ngưỡng 90.000 đồng/kg; trong khi đó miền Trung và miền Nam giá heo tiếp tục đi xuống.
Giá heo hơi hôm nay 24/6, không có nhiều biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua, số heo Thái nhập khẩu được tung ra thị trường không đủ sức kéo giá heo trong nước đi xuống.
Giá heo hơi hôm nay 23/6, các tỉnh thành tại miền Bắc đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg, miền Trung và miền Nam không có nhiều biến động.
Giá heo hơi hôm nay 22/6, miền Bắc và miền Trung tăng nhẹ trở lại ở một vài địa phương, miền Nam duy trì mức ổn định so với phiên ngày hôm qua.
Giá heo hơi hôm nay 21/6, trong tuần qua giá heo giảm sâu phiên đầu tuần, chững lại phiên giữa tuần và đứng yên phiên cuối tuần, riêng miền Bắc rục rịch tăng giá trong những phiên gần đây.
Giá heo hơi hôm nay 20/6, tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nước giá heo trong phiên sáng nay đứng yên, riêng miền Nam giảm nhẹ tại một vài địa phương, giá heo hơi duy trì quanh mốc 85.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 19/6, miền Nam giá heo tiếp tục giảm nhẹ, trong khi đó một số địa phương tại miền Bắc và miền Nam giá heo quay đầu tăng trở lại, tuy nhiên mức tăng không đáng kể.
Giá heo hơi hôm nay 18/6, miền Trung và miền Nam giá heo hơi đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua; trong khi đó giá heo hơi tại miền Bắc biến động trái chiều.
Giá heo hơi hôm nay 17/6, tại các khu vực trên cả nước giá heo tiếp tục đi xuống, mức giảm sâu nhất là 5.000 đồng/kg được ghi nhận tại miền Nam.
Giá heo hơi hôm nay 16/6, miền Trung và miền Nam tiếp tục đi xuống, mức giảm từ 1.000 – 2.000 đồng/kg; trong khi đó giá heo hơi tại miền Bắc đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay 15/6, miền Bắc và miền Nam giá heo tiếp tục đà giảm, mức giảm từ 1.000 – 3.000 đồng/kg; trong khi đó giá heo hơi tại miền Trung đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay 14/6, trong phiên giao dịch tuần vừa qua giá heo hơi ghi nhận đà lao dốc mạnh mẽ, dự đoán sẽ tiếp tục đi xuống trong tuần này.
Giá heo hơi hôm nay 13/6, giá heo trong phiên sáng nay tiếp tục lao dốc tại các khu vực trên cả nước, đưa giá heo gần về mốc 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 12/6, tại các khu vực trên cả nước giá heo trong phiên sáng nay vẫn trên đà đi xuống, mức giảm từ 1.000 – 3.000 đồng/kg; mức giá thấp nhất là 85.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 11/6, tại các khu vực trên cả nước giá heo trong phiên sáng nay tiếp tục giảm sâu, một vài địa phương tại miền Bắc giá heo tăng nhẹ trở lại.
Giá heo hơi hôm nay 10/6, tại các khu vực trên cả nước giá heo trong phiên sáng nay tiếp tục lao dốc không phanh, mức giảm sâu nhất là 5.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 9/6, tại các khu vực trên cả nước giá heo trong phiên sáng nay tiếp tục giảm mạnh, mức giảm từ 3.000 – 5.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 8/6, tại miền Bắc và miền Nam giá heo tiếp tục đi xuống, thị trường heo hơi miền Trung đứng yên sau nhiều phiên giảm liên tiếp, mức giá cao nhất cả nước được ghi nhận là 98.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 7/6, tại các khu vực trên cả nước giá heo trong tuần qua chứng kiến đà lao dốc mạnh mẽ, mức giá cao nhất là 98.000 đồng/kg tại miền Bắc.
Dự báo thời tiết ngày 7/6, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp diễn, Nam Bộ có mưa dông ở nhiều nơi, nhiệt độ cao nhất là 39 độ.
Giá heo hơi hôm nay 6/6, tại các khu vực trên cả nước giá heo hơi trong phiên sáng nay tiếp tục giảm sâu, chính thức rời mốc đỉnh 100.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 5/6, miền Bắc và miền Nam giá heo tiêp tục giảm mạnh, thị trường heo hơi miền Trung -Tây Nguyên hôm nay đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay 4/6, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm mạnh, tuy nhiên vẫn duy trì đỉnh giá 100.000 đồng/kg tại miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 3/6, miền Bắc giá heo hơi đảo chiều tăng trở lại, dịch tả heo châu Phi tái phát và mở rộng ở nhiều tỉnh thành; miền Nam và miền Trung giá heo vẫn trên đà giảm mạnh.
Giá heo hơi hôm nay 2/6, tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, giá heo trong phiên sáng nay tiếp tục giảm mạnh, chỉ còn một tỉnh duy nhất trụ vững ở mốc 100.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 1/6, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước giá heo hơi hôm nay quay đầu giảm mạnh sau phiên chững giá ngày hôm qua, dự báo sẽ rời mốc đỉnh 100.000 đồng/kg trong thời gian tới.
Giá heo hơi hôm nay 31/5, giá heo hơi chững lại ở các khu vực trên cả nước, vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao chót vót 100.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 30/5, tại miền Bắc giá heo có dấu hiệu đi xuống, miền Trung và miền Nam thị trường heo hơi trầm lắng, tiếp tục duy trì mức đỉnh 100.00 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 29/5, tại nhiều tỉnh thành sáng nay giá heo bất ngờ tăng vọt trở lại sau phiên giảm giá sâu ngày hôm qua, mức đỉnh cao nhất được ghi nhận là 102.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 28/5, tại các khu vực trên cả nước giá heo hơi trong phiên sáng nay bất ngờ quay đầu giảm giá, chính thức rời đỉnh 105.000 đồng/kg, tuy nhiên vẫn còn ở mức cao.
Giá heo hơi hôm nay 27/5, tại các khu vực trên cả nước giá heo hơi trong phiên sáng nay vẫn tiếp tục tăng mạnh, mức giá cao nhất được ghi nhận là 105.000 đồng/kg tại miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 26/5, giá heo hơi trong phiên sáng nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mức giá cao nhất được ghi nhận là 103.000 đồng/kg tại miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 25/5, tại các khu vực trên cả nước giá heo hơi trong phiên sáng nay tiếp tục tăng mạnh, mức giá cao nhất được ghi nhận là 103.000 đồng/kg tại miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 24/5, giá heo hơi trong tuần qua đang duy trì ở ngưỡng cao chưa từng có trong lịch sử, mức giá cao nhất được ghi nhận là 100.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 23/5, trên cả nước giá heo hơi sáng nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều tỉnh thành tại miền Bắc và miền Nam giá heo cán mốc 100.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 22/5, tại các tỉnh thành miền Bắc và miền Nam giá heo hơi sáng nay vẫn tiếp tục tăng nóng, thị trường miền Trung giá heo đi ngang.
Giá heo hơi hôm nay 21/5, tại các khu vực trên cả nước giá heo hơi trong phiên sáng nay tiếp tục tăng mạnh, nhiều tỉnh thành tại miền Bắc và miền Nam giá heo cán mốc 100.000 đồng kg.
Giá heo hơi hôm nay 20/5, tại các tỉnh thành trên cả nước giá heo hơi trong phiên sáng nay đồng loạt tăng giá mạnh, miền Bắc ghi nhận mức đỉnh là 100.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 19/5, cả ba miền Bắc – Trung – Nam trong phiên sáng nay đều chứng kiến giá heo hơi tăng sốc, mức giá cao nhất được ghi nhận đã chạm mốc 100.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 18/5, miền Bắc và miền Trung giá heo tương đối ổn định so với phiên giao dịch ngày hôm qua; trong khi đó giá heo hơi tại miền Nam tiếp tục tăng mạnh.
Giá heo hơi hôm nay 17/5, tại cả 3 miền Bắc – Trung – Nam heo hơi trong phiên sáng nay tiếp tục tăng cao ở nhiều tỉnh thành, mức giá cao nhất được ghi nhận là 96.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 16/5, tại cả 3 miền Bắc – Trung – Nam heo hơi trong phiên sáng nay tiếp tục sốt giá trở lại, hiện giá heo đang dao động ở ngưỡng rất cao từ 90.000 – 96.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 15/5, giá heo vấn tiếp tục tăng cao tại một số tỉnh thành phía Bắc và phía Nam, tại miền Trung giá heo tương đối ổn định, mức giá cao nhất cả nước là 96.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 14/5, các tỉnh thành tại miền Bắc và miền Nam giá heo tiếp tục tăng mạnh, thị trường heo hơi miền Trung lặng sóng.
Giá heo hơi hôm nay 13/5, tại các tỉnh thành trên cả nước giá heo tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao chót vót, mức giá cao nhất được ghi nhận là 96.000 đồng/kg tại miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 12/5, một số tỉnh thành ở miền Bắc giá heo hạ nhiệt, tuy nhiên vẫn duy trì mức giá cao nhất là 96.000 đồng/kg; tại miền Trung và miền Nam giá heo tiếp tục tăng cao.
Giá heo hơi hôm nay 11/5, miền Bắc và miền Nam bất ngờ tăng vọt lên 96.000 đồng/kg, miền Trung duy trì mức ổn định.
Giá heo hơi hôm nay 10/5, tại các tỉnh thành trên cả nước giá heo hôm nay duy trì mức ổn định, giá heo hơi cao nhất được nghi nhận tại miền Bắc và miền Nam đạt 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 9/5, miền Bắc và miền Trung duy trì mức ổn định, miền Nam bất ngờ tăng vọt; mức giá heo hơi cao nhất cả nước được ghi nhận đạt 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 8/5, miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ, miền Trung và miền Nam duy trì mức ổn định; mức giá heo hơi cao nhất cả nước được ghi nhận đạt 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 7/5, tại các tỉnh thành trên cả nước giá heo duy trì mức ổn định, mức giá cao nhất được ghi nhận tại miền Bắc là 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 6/5, miền Bắc và miền Nam giá heo tiếp tục tăng mạnh, nhiều tỉnh thành đạt mức 93.000 đồng/kg; miền Trung tương đối ổn định, hiện chưa ghi nhận biến động về giá trong phiên sáng nay.
Giá heo hơi hôm nay 5/5, biến động trái chiều giữa các khu vực; miền Bắc và miền Nam tiếp tục sốt giá trở lại, giá heo ở miền Trung quay đầu giảm đồng loạt ở hầu hết các địa phương.
Giá heo hơi hôm nay 4/5, miền Bắc giá heo tiếp tục tăng trở lại sau một tuần im ắng, miền Nam và miền Trung duy trì mức ổn định, giá heo cao nhất đạt 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 2/5, tại các tỉnh thành trên cả nước giá heo hôm nay ổn định so với phiên giao dịch ngày hôm qua, mức giá heo cao nhất được ghi nhận tại miền Bắc đạt 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 2/5, tại các tỉnh thành trên cả nước giá heo hôm nay không có sự biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giữ vững mốc 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 1/5, tại các tỉnh thành trên cả nước giá heo không có nhiều biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giá heo cao nhất ở ngưỡng 93.000 đồng/kg tại miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 30/4, tại các tỉnh thành trên cả nước giá heo hôm nay tiếp tục giảm sâu, mức giá thấp nhất đạt 83.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 29/4, giá heo đồng loạt giảm tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, mức giảm từ 3.000 – 5.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 28/4, giá heo có dấu hiệu giảm nhẹ ở môt vài tỉnh thành trên cả nước, tuy nhiên mức giảm không đáng kể; mức giá cao nhất vẫn được ghi nhận tại miền Bắc 95.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 27/4, giá heo vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở các tỉnh thành trên cả nước, mức giá cao nhất được ghi nhận là 95.000 đồng/kg tại miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 26/4, giá heo vẫn duy trì ở ngưỡng rất cao ở các tỉnh thành trên cả nước, mức giá cao nhất được ghi nhận là 95.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 25/4, giá heo bất ngờ quay đầu giảm nhẹ ở một số tỉnh ở khu vực miền Nam; tại miền Bắc và miền Trung giá heo hơi vẫn duy trì mức đỉnh cao chót vót 95.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 24/4, tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam giá heo hơi hôm nay vẫn duy trì ở ngưỡng cao chót vót, giá heo hơi cao nhất được ghi nhận tại miền Bắc ở mức 95.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 22/4, tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam giá heo hơi hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá heo hơi cao nhất được ghi nhận tại miền Bắc ở mức 95.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 21/4, tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng mạnh, mức giá cao nhất vẫn là 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 20/4, tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam giá heo hơi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá heo hơi cao nhất cả nước được ghi nhận tại miền Trung là 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 19/4, giá heo hơi vẫn tiếp tục giữ duy trì mức giá cao ngất ngưởng, giá heo hơi cao nhất cả nước được ghi nhận tại miền Trung là 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 18/4, tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam giá heo hơi vẫn tiếp tục giữ duy trì mức giá cao chót vót, giá heo hơi cao nhất cả nước được ghi nhận tại miền Trung là 93.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 17/4, tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam tiếp tục tăng cao, giá heo hơi cao nhất sáng nay là 93.000 đồng tại khu vực miền Trung.
Giá heo hơi hôm nay 16/4, tại cả ba miền Bắc – Trung- Nam giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh, mức giá tăng trong khoảng 7.000 – 12.000 đồng/kg, đẩy giá heo chạm mốc 92.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 15/4, tại cả ba miền Bắc – Trung- Nam giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh, nơi tăng cao nhất lên đến 10.000 đồng/kg, giá heo tiếp tục neo đỉnh 90.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 14/4, tại các tỉnh thành trên cả nước giá heo hơi bất ngờ tăng mạnh, mức giá cao nhất ghi nhận đạt ngưỡng 90.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 13/4, các tỉnh tại miền Nam và miền Bắc giá heo hơi tương đối ổn định, mức giá cao nhất chạm ngưỡng 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 12/4, giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung giảm từ 1.000 -3.000 đồng/kg; miền Nam giá heo hơi tiếp tục tăng chạm mốc 80.000 đồng/kg tại một vài tỉnh.
Giá heo hơi hôm nay 11/4, một số tỉnh tại miền Bắc giá heo hơi giảm mạnh, rời đỉnh 82.000 đồng/kg; giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 72.000 – 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 10/4: Nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Nam giá heo hơi tăng mạnh; mức giá cao nhất là 82.000 đồng/kg, mức giá thấp nhất vẫn là 70.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 9/4 thị trường đảo chiều tăng mạnh, có nơi tăng từ 2.000-5.000 đồng/kg. Tại miền Bắc đạt ngưỡng 82.000 đồng/kg, mức giá cao nhất trên cả nước
Giá heo hơi hôm nay 8/4 bất ngờ tăng mạnh trở lại ở miền Nam sau nhiều ngày có dấu hiệu đi xuống kéo giá heo hôm nay tiến sát mức 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 7/4 tại miền Bắc ghi nhận giảm từ 1.000 – 5.000 đồng/kg ở một số địa phương. Trong đó, tỉnh Lào Cai giảm 5.000 đồng, từ mức 80.000 đồng/kg xuống còn 75.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 6/4 tại một vài tỉnh ở miền Bắc vẫn giữ đỉnh 80.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo đi xuống tại miền Nam với mức thấp nhất là 70.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 5/4 tương đối ổn định ở cả 3 miền, giảm nhẹ với mức giá cao nhất hiện tại là 80.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 4/4 tiếp tục giảm ở nhiều địa phương, nhất là các tỉnh miền Tây. Giảm sâu đến 6.000 đồng/kg về sát mốc giá 70.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 3/4 tại miền Bắc cao nhất là 80.000 đồng/kg sau đà giảm trên diện rộng vừa qua.
Giá heo hôm nay 2/4 tại miền Bắc phổ biến trong khoảng 76.000 - 77.000 đồng/kg, trừ một vài địa phương giá heo đang ở mức cao nhất cả nước là 80.000 đồng/kg như Hưng Yên, Yên Bái và Lào Cai.
Giá heo hơi hôm nay 1/4 tại miền Bắc sau nhiều ngày neo trên ngưỡng cao từ 82.000 - 85.000 đồng/kg thì nay đã xuất hiện những tín hiệu giảm giá đầu tiên.
Giá heo hơi hôm nay 31/3 ở mức tương đối ổn định và không có nhiều thay đổi. Tại các địa phương duy trì từ 80.000 - 82.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 30/3, tại miền Trung được giao dịch trong khoảng 70.000-82.000 đồng/kg, cho thấy xu hướng giảm giá tiếp tục được duy trì ở nhiều địa phương.
Giá heo hơi hôm nay 29/3 tại miền Bắc tuần qua chủ yếu đứng yên khi hầu như các địa phương đều không có sự biến động, vẫn duy trì mức cao nhất cả nước, không dưới 81.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 28/3 tại miền Bắc tiếp diễn xu hướng đứng giá. Giá heo vẫn cố định trên ngưỡng rất cao, các thương lái trả giá tại chuồng luôn trên mức 81.000 đồng/kg, thậm chí có nơi cao nhất đạt 85.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 27/3, ghi nhận một số tỉnh thành khu vực phía nam tiếp tục giảm giá, chủ yếu tại miền Đông Nam Bộ, quay về mốc 75.000 đồng/kg,
Giá heo hơi hôm nay 26/3 thị trường không có nhiều biến động. Tại miền Bắc vẫn giữ giá cao nhất, trên 85.000 đồng trong khi miền Trung và miền Nam giá giảm nhẹ đôi chút.
Giá heo hơi hôm nay 25/3 tại miền Bắc không có thay đổi so với hôm qua. Các thương lái vẫn trả giá heo tại chuồng dao động trong khoảng 81.000-85.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 24/3 tại miền bắc, sau chỉ đạo của Thủ tướng, giá heo hơi ghi nhận có giảm nhẹ tuy nhiên mức giảm không đáng kể so với mặt bằng chung và kỳ vọng của thị trường.
Giá heo hơi hôm nay 23/3, tại miền Bắc và miền Trung vẫn đang chạm đỉnh với mức giá cao nhất, lên tới 85.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 22/3 mặc dù chính quyền địa phương đã yêu cầu giảm giá nhưng vẫn đang ở mốc khá cao. Hầu hết các tỉnh thành có giá từ 80.000 - 85.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 21/3 bình quân trên cả nước vẫn ở mức cao 80.000 - 85.000 đồng/kg, giảm nhẹ ở vài nơi sau một ngày tăng mạnh
Giá heo hơi hôm nay 20/3 tại miền Bắc quay đầu tăng giá mạnh ở một số địa phương. Riêng Bắc Giang, Yên Bái và Lào Cai heo hơi vẫn neo trên đỉnh 85.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 19/3 sau đà giảm tại các địa phương lại cao trở lại, vẫn đang ở ngưỡng cao, đạt đỉnh 85.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 18/3 tiếp tục tăng giảm thất thường sau một ngày ghi nhận giảm sâu ở nhiều địa phương trên cả nước.
Giá heo hơi hôm nay, giá lợn hơi mới nhất 17/3 đồng loạt giảm sâu tại một số địa phương của cả ba khu vực, trong đó có nơi giảm đến 5.000 - 8.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 16/3 đi ngang ở cả 3 miền, hiện đang dao động trong khoảng từ 70.000 - 90.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 15/3 tại miền Bắc tuần qua ghi nhận những biến động, thay đổi thất thường. Giá heo có thể rớt sâu và sau đó ngay lập tức tăng sốc lên nhanh chóng.
Giá heo hơi hôm nay 14/3 tại các tỉnh ở miền Nam bất ngờ tăng mạnh lên 85.000 đồng/kg, giá heo tại miền Bắc lại đồng loạt giảm.
Giá heo hơi hôm nay 13/3 lại quay đầu giảm sau một ngày đồng loạt tăng, đáng chú ý nhất là xu hướng giảm giá heo ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 12/3 ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 6 giá để lên đỉnh của cả nước tại 92.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 11/3 giá heo trên thị trường vẫn tiếp tục xu hướng tăng, đưa giá heo của hầu khắp các tỉnh trên cả nước đạt 80.000 đ/kg.