Thứ sáu, 22/09/2023 | 19:17
RSS
Giá bitcoin hôm nay
Bitcoin tiếp tục giảm mạnh, xuống dưới ngưỡng 20.000 USD. Sự biến động mạnh của Bitcoin về giá kéo theo một loạt đồng tiền ảo khác chuyển đỏ.
Giá bitcoin hôm nay 11/10 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.908,51 USD tăng tới 2,59% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 57/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 10/10 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.908,51 USD tăng tới 2,59% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 59/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 9/10 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.908,51 USD tăng tới 2,59% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 25/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 8/10 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.636,63 USD tăng tới 0,52% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 25/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 7/10 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.597,01 USD giảm tới 1,56% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 25/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 6/10 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.773,94 USD tăng tới 0,6% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 25/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 5/10 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.706,43 USD tăng tới 1,58% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 52/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 4/10 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.547,41 USD giảm tới 0,01% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 27/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 3/10 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.529,98 USD giảm tới 0,84% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 14/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 2/10 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.613,68 USD giảm tới 1,94% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 12/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 1/10 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.844,91 USD tăng nhẹ tới 0,36% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 77/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 30/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.813,82 USD tăng nhẹ tới 1,06% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 37/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 29/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.704,79 USD giảm tới 1,96% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 27/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 28/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.941,63 USD tăng tới 1,33% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 32/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 27/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.780,73 USD quay đầu tăng nhẹ tới 0,71% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 64/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 26/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.682,80 USD quay đầu giảm nhẹ tới 0,88% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 78/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 25/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.718,65 USD quay đầu tăng mạnh tới 4,05% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 94/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 24/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.319,30 USD quay đầu giảm tới 1,98% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 38/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 23/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.515,08 USD quay đầu tăng nhẹ tới 0,46% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 38/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 22/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.429,41 USD giảm mạnh tới 4,67% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 92/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 21/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.962,71 USD giảm nhẹ tới 0,99% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 16/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 20/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.935,42 USD quay đầu giảm nhẹ tới 0,41% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 36/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 19/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.983,81 USD quay đầu tăng nhẹ tới 0,68% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 47/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 18/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.913,89 USD tiếp tục tăng tới 0,44% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 76/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 17/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.960,86 USD tiếp tục tăng tới 1,70% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 73/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 16/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.704,77 USD tiếp tục tăng tới 0,58% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 14/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 15/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.708,27 USD quay đầu tăng mạnh tới 3,61% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 78/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 14/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.327,16 USD quay đầu giảm nhẹ tới 1,06% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 17/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 13/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.444,82 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 0,85% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 74/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 12/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.353,59 USD tiếp tụ tăng nhẹ tới 0,58% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 75/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 11/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.326,60 USD tiếp tục tăng tới 1,07% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 95/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 10/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.375,83 USD quay đầu tăng mạnh tới 3,14% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 95/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 9/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.129,84 USD quay đầu giảm nhẹ tới 1,86% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 48/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 8/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.341,15 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 0,83% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 44/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 7/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.223,29 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 0,50% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 44/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 6/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.316,29 USD quay đầu giảm nhẹ tới 0,52% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 20/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 5/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.481,63 USD quay đầu tăng nhẹ tới 1,79% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 19/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 4/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.277,83 USD quay đầu giảm mạnh tới 10,00% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 11/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 3/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.434,55 USD quay đầu giảm mạnh tới 3,96% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 15/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 2/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.903,35 USD quay đầu tăng tới 2,19% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 60/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 1/9 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.638,24 USD quay đầu giảm nhẹ tới 0,57% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 25/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 31/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.699,27 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 0,92% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 73/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 30/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.608,19 USD tiếp tục tăng tới ,81% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 72/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 29/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.514,41 USD quay đầu tăng tới 1,18% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 84/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 28/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.385,74 USD quay đầu giảm nhẹ tới 0,46% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 20/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 27/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.417,39 USD quay đầu tăng nhẹ tới 0,53% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 40/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 26/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.365,39 USD quay đầu giảm mạnh tới 3,25% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 16/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 25/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.741,66 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 0,68% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 74/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 24/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.654,46 USD quay đầu tăng nhẹ tới 0,05% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 28/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 23/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.625,20 USD quay đầu tăng nhẹ tới 1,04% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 86/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 22/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.492,94 USD quay đầu giảm tới 2,95% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 18/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 21/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.842,96 USD quay đầu tăng nhẹ tới 0,55% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 43/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 20/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.746,10 USD tiếp tục giảm nhẹ tới 1,76% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 17/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 19/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.963,44 USD quay đầu giảm nhẹ tới 2,78% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 25/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 18/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 12.311,62 USD quay đầu tăng mạnh tới 3,98% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 33/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 17/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.841,15 USD tiếp tục giảm nhẹ tới 0,14% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 40/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 16/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.874,97 USD quay đầu giảm nhẹ tới 0,14% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 70/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 15/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.905,27 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 1,19% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 3/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 14/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.789,38 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 1,63% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 42/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 13/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.584,04 USD quay đầu tăng tới 2,24% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 52/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 12/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.273,66 USD giảm mạnh tới 5,17% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 15/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 11/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.877,68 USD tiếp tục giảm nhẹ tới 0,83% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 77/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 10/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.637,02 USD quay đâu giảm nhẹ tới 1,07% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 68/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 9/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.766,56 USD quay đâu tăng nhẹ tới 1,09% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 77/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 8/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.642,08 USD quay đâu giảm nhẹ tới 1,66% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 45/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 7/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 1.887,34 USD tiếp tục đà tăng tới 1,78% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 49/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 6/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.670,26 USD quay đầu tăng tới 4,22% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 67/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 5/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.198,24 USD quay đầu giảm nhẹ tới 1,26% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 34/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 4/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.322,97 USD quay đầu tăng nhẹ tới 1,65% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 77/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 3/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.112,63 USD quay đầu giảm mạnh tới 6,08% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 25/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 2/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.887,41 USD tăng mạnh tới 5,21% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 80/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 1/8 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.283,31 USD quay đầu tăng tới 2,39% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 65/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 31/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.012,89 USD quay đầu giảm nhẹ tới 0,40% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 42/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 30/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.063,83 USD quay đầu tăng nhẹ tới 1,48% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 33/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 29/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.901,22 USD quay đầu giảm nhẹ tới 1,29% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 44/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 28/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 11.117,14 USD bất ngờ tăng mạnh tới 10,82% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 63/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 27/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 10.042,56 USD bất ngờ tăng mạnh tới 3,92% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 53/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 26/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.673,45 USD tiếp tục đà tăng tới 1,37% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 69/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 25/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.578,20 USD tiếp tục đà tăng tới 0,24% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 47/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 24/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.563,17 USD tiếp tục đà tăng tới 0,54% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 29/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 23/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.515,09 USD tiếp tục tăng tới 1,62% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 77/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 22/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.360,62 USD tiếp tục tăng tới 2,10% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 72/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 21/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.178,30 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 0.04% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 28/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 20/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.170,64 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 0.19% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 36/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 19/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.151,17 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 0.11% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 51/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 18/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.141,40 USD quay đầu tăng nhẹ tới 0.16% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 41/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 17/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.126,60 USD tiếp tục giảm nhẹ tới 0.72% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 23/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 16/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.191,77 USD quay đầu giảm nhẹ tới 0.53% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 23/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 15/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.236,88 USD quay đầu tăng nhẹ tới 0,11% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 35/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 14/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.224,18 USD tiếp tục giảm nhẹ tới 0,46% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 19/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 13/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.256,32 USD quay đầu giảm nhẹ tới 0,22% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 22/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 12/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.281,22 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 0,31% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 83/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 11/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.253,69 USD quay đầu tăng nhẹ tới 0,14% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 38/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 10/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.234,61 USD quay đầu giảm nhẹ tới 1,63% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 76/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 9/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.372,83 USD quay đầu tăng nhẹ tới 0,83% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 35/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 8/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.294,91 USD quay đầu giảm nhẹ tới 0,05% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 35/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 7/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.276,70 USD quay đầu tăng tới 2,08% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 52/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 6/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.083,96 USD quay đầu giảm nhẹ 0,24% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 75/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 5/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.097,37 USD quay đầu tăng nhẹ 0,17% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 43/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 4/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.082,71 USD tiếp tục giảm nhẹ 0,56% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 51/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 3/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.143,35 USD giảm nhẹ 0,98% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 71/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 2/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.236,10 USD quay đầu tăng nhẹ 1,11% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 81/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 1/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.131,58 USD quay đầu giảm nhẹ 0,43% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 76/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 30/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.154,21 USD tiếp tục tăng nhẹ 0,34% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 74/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 29/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.140,44 USD quay đầu tăng nhẹ 1,36% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 91/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 28/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.014,53 USD tiếp tục giảm 1,51% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 84/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 27/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.171,60 USD quay đầu giảm 1,02% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 27/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 26/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.277,98 USD tăng nhẹ tới 0,40% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 61/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 25/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.294,53 USD quay đầu giảm mạnh tới 3,70% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 90/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 24/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.661,80 USD tiếp đà tăng tới 0,59% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 80/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 23/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.608,73 USD tăng mạnh tới 2,74% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 80/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 22/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.356,35 USD quay đầu tăng nhẹ tới 0,03% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 47/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 21/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.312,68 USD tiếp tục giảm nhẹ tới 0,17% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 25/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 20/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.344,62 USD tiếp tục giảm nhẹ tới 0,72% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 29/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 19/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.423,43 USD tiếp tục giảm nhẹ tới 0,03% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 34/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 18/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.434,21 USD quay đầu giảm nhẹ tới 0,57% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 61/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 17/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.478,68 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 0,43% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 35/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 16/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.441,32 USD quay đầu tăng nhẹ tới 1,48% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 35/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 15/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.357,06 USD quay đầu giảm tới 1,19% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 87/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 14/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.479,65 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 0,29% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 77/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 13/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.440,26 USD quay đầu tăng nhẹ tới 0,68% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 84/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 12/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.362,47 USD quay đầu giảm mạnh tới 5,61% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 92/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 11/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.928,80 USD tiếp tục đà tăng tới 1,46% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 72/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 10/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.795,59 USD quay đầu tăng nhẹ tới 0,09% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 77/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 9/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.708,41 USD quay đầu giảm nhẹ tới 0,46% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 35/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 8/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.749,85 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 0,66% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 37/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 7/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.672,72 USD quay đầu tăng nhẹ tới 0,71% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 69/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 6/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.608,63 USD quay đầu giảm mạnh tới 2,09% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 26/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 5/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.822,37 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 1,57% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 74/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 4/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.653,74 USD, quay đầu tăng nhẹ tới 1,40% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 88/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 3/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.516,79 USD, quay đầu giảm mạnh tới 5,89% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 88/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 2/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 10.113,69 USD, quay đầu tăng mạnh tới 6,33% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 85/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 1/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.544,18 USD, quay đầu giảm tới 1,18% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 28/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 31/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.660,50 USD, quay đầu tăng mạnh tới 2,92% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 94/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 30/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 6h00 ở mức 9.433,41 USD, quay đầu giảm nhẹ tới 0,27% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 54/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 29/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.518,76 USD, tiếp tục tăng mạnh tới 3,42% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 83/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 28/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.206,68 USD, quay đầu tăng mạnh tới 3,72% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 70/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 27/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 8.885,63 USD, quay đầu giảm nhẹ tới 0,03% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 28/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 26/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 8.886,63 USD, quay đầu tăng nhẹ tới 0,96% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 90/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 25/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 8.802,77 USD, tiếp tục giảm mạnh tới 4,38% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 92/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 24/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.204,57 USD, quay đầu giảm nhẹ tới 0,23% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 40/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 23/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.288,43 USD, tăng mạnh trở lại tới 2,63% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 93/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 22/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.085,38 USD, giảm mạnh tới 4,66% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 14/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 21/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.535,08 USD, quay đầu giảm mạnh tới 2,16% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 32/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 20/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.729,05 USD, quay đầu tăng tới 1,08% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 21/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 19/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.645,32 USD, quay đầu giảm tới 1,92% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 28/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 18/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 7h00 ở mức 9.677,69 USD, tăng mạnh tới 2,96% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 31/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 17/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.490,27 USD, quay đầu tăng nhẹ tới 0,97% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 20/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 16/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.378,75 USD, quay đầu giảm mạnh tới 3,55% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 25/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 15/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.710,06 USD, quay đầu tăng mạnh tới 4,40% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 30/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 14/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.267,23 USD, quay đầu tăng tới 3,81% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 28/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 13/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 8.959,03 USD, quay đầu tăng tới 3,76% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 12/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 12/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h20 ở mức 8.634,78 USD, giảm nhẹ 1,23% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 21/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 11/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 8.738,89 USD, tăng nhẹ 0,25% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 54/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 10/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 8.746,95 USD, giảm mạnh tới 11,45% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 8/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 9/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.877,75 USD, quay đầu giảm tới 0,69% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 37/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 8/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.969,93 USD, tăng mạnh tới 8,52% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 93/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 7/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.158,93 USD, quay đầu tăng trở lại tới 1,96% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 19/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 6/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 8.994,21 USD, quay đầu tăng trở lại tới 1,08% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 48/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 5/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h20 ở mức 8.898,01 USD, quay đầu tăng trở lại tới 1,40% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 15/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 4/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 8.732,78 USD, quay đầu giảm mạnh tới 4,35% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 10/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 3/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.137,03 USD, tăng mạnh tới 2,96% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 22/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 2/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h30 ở mức 8.872,78 USD, tăng mạnh tới 1,48% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 15/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 1/5 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h80 ở mức 8.743,65 USD, giảm nhẹ 0,80% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 17/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 30/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 7h30 ở mức 8.775,89 USD, tăng mạnh 12,47% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 14/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 29/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 7.801,46 USD, tăng tiếp 0,46% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 14/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 28/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 7.762,85 USD, tăng tiếp 0,42% so với 24 giờ trước. Trên thị trường có 22/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 27/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h30 ở mức 7.740,91 USD, tăng tiếp 1,88% so với 24 giờ trước. Trên thị trường có 75/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 26/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h30 ở mức 7.585,05 USD, tăng tiếp 0,56% so với 24 giờ trước. Trên thị trường có 78/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 25/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h30 ở mức 7.543,82 USD, tăng tiếp 0,47% so với 24 giờ trước. Trên thị trường có 71/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 24/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h30 ở mức 7.514,41 USD, tăng mạnh 5,00% so với 24 giờ trước. Trên thị trường có 95/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 23/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h ở mức 7.176,26 USD, tăng mạnh 4,32% so với 24 giờ trước. Trên thị trường có 90/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 22/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h ở mức 6.873,19 USD, giảm 0,53% so với 24 giờ trước. Giảm sâu tuột khỏi mộc 7.000 USD. Trên thị trường có 31/100 đồng tăng nhẹ.
Giá bitcoin hôm nay 21/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 10h ở mức 6.900,18 USD, giảm 4,36% sau 3 ngày tăng liên tiếp so với 24 giờ trước. Giảm sâu tuột khỏi mộc 7.000 USD.
Giá bitcoin hôm nay 20/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 10h ở mức 7.219,82 USD, giảm 0,55% sau 3 ngày tăng liên tiếp so với 24 giờ trước.
Giá bitcoin hôm nay 19/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h30 ở mức 7.255,67 USD, tiếp tục đà tăng 1,79% so với 24 giờ trước. Trên thị trường có 87/100 đồng tiền trên đà tăng.
Giá bitcoin hôm nay 18/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h30 ở mức 7.134,75 USD, tiếp tục đà tăng 0,28% so với 24 giờ trước. Trên thị trường có 35/100 đồng tiền quay đầu sụt giảm.
Giá bitcoin hôm nay 17/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h30 ở mức 7.115,04 USD, tăng mạnh 7,62% so với 24 giờ trước. Kéo theo 99 đồng tiền ảo còn lại tăng vọt, trải thảm xanh top 100 đồng tiền ảo.
Giá bitcoin hôm nay 16/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h30 ở mức 6.639,33 USD, giảm 3,46% so với 24 giờ trước. Quay đầu giảm mạnh kéo theo 93/100 coi tụt dốc.
Giá bitcoin hôm nay 15/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h ở mức 6.866,94 USD, tăng 0,22% so với 24 giờ trước. Tiếp tục đà tăng liên tiếp, kéo theo 56/100 đồng tăng nhẹ.
Giá bitcoin hôm nay 14/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h ở mức 6.845,86 USD, tăng 1,62% so với 24 giờ trước. Tiếp tục đà tăng báo hiệu khởi sắc cho thị trường tiền ảo.
Giá bitcoin hôm nay 13/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h ở mức 6.695,55 USD, giảm 2,41% so với 24 giờ trước. Tiếp tục đà giảm mạnh.
Giá bitcoin hôm nay 12/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h30 ở mức 6.833,10 USD, giảm 0,95% so với 24 giờ trước. Có dấu hiệu khởi sắc hơn so với giá cùng giờ ngày hôm qua.
Giá bitcoin hôm nay 11/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h30 ở mức 6.903,32 USD, giảm 4,97% so với 24 giờ trước. Rơi khỏi mốc 7.000,00 USD
Giá bitcoin hôm nay 10/4 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 10h45 ở mức 7,211.13 USD, giảm 0,05% so với 24 giờ trước.
Giá bitcoin hôm nay 30/9 ghi nhận tại thời điểm 10h20 giờ Việt Nam, trên Coimaketcap, giá bitcoin ở mốc 8.062,64 USD mức giảm giá 5,86%.
Giá Bitcoin hôm nay 3/9 trở lại đà tăng và vượt ngưỡng 7.100 USD/BTC. Đồng tiền ảo đã trải qua một tốc độ tăng trưởng chóng mặt về giá trị giao dịch.
Giá Bitcoin hôm nay 31/8 khiến các nhà đầu tư thất vọng khi giá bất ngờ tụt xuống ở ngưỡng giá 6.900 USD/BTC.
Giá Bitcion hôm nay 29/8 vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh hiện tại đã bứt thể phá ngưỡng 7.000 USD/BTC đúng như kỳ vọng của các nhà đầu tư.
Giá Bitcion hôm nay 28/8 tiếp tục bứt phá vào phiên đầu tuần, mức tăng có thể vọt qua ngưỡng 7.000 USD/BTC và tổng vốn hóa thị trường sẽ cán mốc 1 nghìn tỷ USD.
Giá Bitcoin hôm nay 25/8 tạm thời thoát khỏi tình trạng bất ổn trong những phiên giao dịch gần đây và vươn lên ngưỡng khá tích cực.
Giá Bitcoin hôm nay 23/8 đang có xu hướng đi lên từ đáy sau những phiên giao dịch mất phương hướng gần đây.
Giá Bitcoin hôm nay 16/8 bất ngờ lội ngược dòng ngoạn mục sau nhiều ngày liên tục lao dốc khiến các nhà đầu tư kỳ vọng.
Giá Bitcoin hôm nay 14/8 có dấu hiệu tăng trưởng trở lại sau khi tụt về đáy giá khiến giới đầu tư kỳ vọng, bitcoin sẽ thật sự khởi sắc trong tuần mới.
Giá Bitcoin hôm nay 4/8 giảm liên tục và dường như đồng tiền ảo sẽ lại rơi vào thời kỳ đen tối khi không còn giữ được phong độ.
Giá Bitcoin hôm nay 3/8 sau hai phiên giao dịch tăng trưởng mạnh đã trở lại đà giảm điểm và tụt dốc xuống những đáy sâu hơn.
Giá Bitcoin hôm nay 1/8 bất ngờ lao dốc và đạt ngưỡng. 7,747.44USD/BTC. Các chuyên gia dự báo giá Bitcoin đang có nhiều biến động di chuyển theo chiều hướng tiêu cực.
Giá Bitcoin hôm nay 30/7 bất ngờ có những tín hiệu đầu tuần tốt đẹp. Tính đến đầu giờ sáng nay bitcoin tăng mạnh ở mức 8,213.45 USD/BTC.
Cập nhật giá Bitcoin hôm nay 26/7, tính đến đầu giờ sáng nay giá Bitcoin đang giao dịch ở ngưỡng 8.186.43 USD/bitcoin, có dấu hiệu giảm nhẹ.
Cập nhật Giá Bitcoin hôm nay 24/7, tính đến đầu giờ sáng giá Bitcoin đang giao dịch ở ngưỡng gần 7,708.36USD/bitcoin cash, đồng tiền ảo tăng nhẹ.
Giá Bitcoin hôm nay 23/7, tính đến đầu giờ sáng nay giá Bitcoin có dấu hiệu tụt dốc nghiêm trọng.
Cập nhật giá Bitcoin hôm nay 22/7, tính đến đầu giờ sáng giá Bitcoin đang giao dịch ở ngưỡng hơn 784.171 USD/bitcoin cash (khoảng 18,1 triệu đồng/bitcoin cash) tiếp tục giảm so với mấy ngày trước đó.
Giá Bitcoin hôm nay 17/7 đang giao dịch ở ngưỡng gần 6,674.82USD/bitcoin, tiếp tục tăng nhẹ so với thời điểm cùng giờ hôm qua.
Giá bitcoin hôm nay 4/12, tỷ giá bitcoin hiện nay tiếp tục giữ đà tăng; đang áp sát ngưỡng kỷ lục mới là 12.000 USD/bitcoin.
Giá bitcoin hôm nay 3/12, tỷ giá bitcoin hiện nay dự báo giữ đà tăng. Phiên 2/12 giá bitcoin tăng qua ngưỡng 10.598,86 USD.
Giá bitcoin hôm nay 2/12, tỷ giá bitcoin hiện nay sau đà giảm đột ngột đã có tín hiệu tích cực, tăng qua ngưỡng 10.598,86 USD.
Giá bitcoin hôm nay 1/12, tỷ giá bitcoin hiện nay đã vọt giảm sốc về 9.300 USD; thấp hơn khoảng 1.900 USD.
Giá bitcoin hôm nay 30/11, tỷ giá bitcoin hiện nay đã vọt tăng vọt lên ngưỡng hơn 11.200 USD cao hơn khoảng 1.400 USD so với ngày hôm qua.
Giá bitcoin hôm nay 29/11, tỷ giá bitcoin hiện nay đã vọt tăng qua ngưỡng 9.642 USD - cao hơn khoảng 300 USD so phiên trước.
Giá bitcoin hôm nay 28/11, tỷ giá bitcoin hiện nay tiếp tục tăng kỷ lục tiến sát ngưỡng 10.000 USD đạt 9.642 USD, tăng 300 USD so phiên trước.
Giá bitcoin hôm nay 27/11, tỷ giá bitcoin hiện nay tăng sốc qua ngưỡng 9.305,08 USD - cao hơn khoảng 400 USD so cuối tuần trước.
Giá bitcoin hôm nay 26/11, tỷ giá bitcoin hiện nay giao dịch quanh ngưỡng 8.000 USD/bitcoin, dự báo tăng giá đầu tuần sau.
Giá bitcoin hôm nay 25/11, tỷ giá bitcoin hiện nay chốt lại một tuần tăng trưởng nóng ở mức giá cao ngất ngưởng 8.222,01 USD/bitcoin
Giá bitcoin hôm nay 24/11, tỷ giá bitcoin hiện nay đi ngang so với phiên trước đang chờ đợi những tín hiệu mới từ thị trường, vẫn đạt 8.100 USD/coin.
Giá bitcoin hôm nay 23/11, tỷ giá bitcoin hiện nay mặc dù giảm 100 USD so phiên trước nhưng vẫn ở mức cao đạt 8.100 USD/coin.
Theo giá bitcoin hôm nay 22/11, tỷ giá bitcoin hiện nay duy trì trên 8.300 USD/bitcoin - tăng khoảng 100 USD so phiên trước.
Theo giá bitcoin hôm nay 21/11, tỷ giá bitcoin hiện nay duy trì ở ngưỡng 8.200USD/bitcoin - tăng khoảng 300 USD so phiên trước.
Theo giá bitcoin hôm nay 20/11, tỷ giá bitcoin hiện nay duy trì ở ngưỡng 7.780USD/bitcoin - tăng khoảng 100 USD so với cuối tuần.
Theo giá bitcoin hôm nay 19/11, tỷ giá bitcoin hiện nay lập đỉnh mới ở mức gần 8.000 sau khi đã sụt giảm 29% trước đó.
Theo giá bitcoin hôm nay 17/11, tỷ giá bitcoin hiện nay ở mức 7.474,67 USD/bitcoin, tăng khoảng 200 USD so ngày hôm qua.
Theo giá bitcoin hôm nay 15/11, tỷ giá bitcoin hiện nay đang giao dịch quanh ngưỡng 6.517,91 USD/bitcoin - tăng khoảng 20 USD hôm qua.
Theo giá bitcoin hôm nay 14/11, tỷ giá bitcoin hiện nay tạm dừng đà giảm có xu hướng tăng dần quanh ngưỡng 6.510,77 USD/bitcoin.
Theo giá bitcoin hôm nay 13/11, tỷ giá bitcoin hiện nay xuống giá trầm trọng, chạm đáy khi giảm hơn 1.000 USD trong 2 ngày.
Theo giá bitcoin hôm nay 11/11, tỷ giá bitcoin hiện nay xuống giá trầm trọng, không thể giữ được ngưỡng 7.000 USD/bitcoin.
Theo giá bitcoin hôm nay 10/11, tỷ giá bitcoin hiện nay đang trong giai đoạn không ổn định sau khi tăng trưởng quá nóng và xuống nhanh.
Theo giá bitcoin hôm nay 9/11, tỷ giá bitcoin hiện nay sau đà giảm điểm đã tăng vọt lên 7.500 USD so với phiên hôm qua.
Theo giá bitcoin hôm nay 8/11, tỷ giá bitcoin hiện nay tiếp đà giảm điểm bắt đầu từ phiên hôm qua và đã về ngưỡng thấp hơn là 7.000 USD/bitcoin.
Theo giá bitcoin hôm nay 7/11, tỷ giá bitcoin hiện nay bắt đầu lao dốc thảm hại giảm 400 USD quanh ngưỡng 7.244,96 USD.
Theo giá bitcoin hôm nay 6/11, tỷ giá bitcoin hiện nay đạt 7.545 USD/bitcoin - tăng khoảng 100 USD so với phiên trước.
Theo giá bitcoin hôm nay 3/11, tỷ giá bitcoin hiện nay tăng vùn vụt, ở mức 7.068,73 USD/bitcoin tăng khoảng 400 USD so phiên hôm qua.
Theo giá bitcoin hôm nay 2/11, tỷ giá bitcoin hiện nay đã tiến sát ngưỡng 7.000 USD đứng ở mức 6.668,85 USD, tăng 3,43% trong 24h qua.
Theo giá bitcoin hôm nay 1/11, tỷ giá bitcoin hiện nay tiếp tục tăng điểm lên khoảng 200 USD đứng ở mức 6.370,65 USD/bitcoin.
Giá bitcoin hôm nay 30/10, tỷ giá bitcoin hiện nay đang đứng ở ngưỡng 5.979,59 USD/bitcoin - tăng khoảng 100 USD với phiên giao dịch trước đó.
Giá bitcoin hôm nay 29/10, tỷ giá bitcoin hiện nay tiếp đà giảm từ khoảng 3 phiên giao dịch gần nhất đã về dưới 5.700 USD/bitcoin.
Tỷ giá bitcoin hôm nay 28/10, tỷ giá bitcoin tính đến đầu giờ sáng đã hạ nhiệt và giảm 200 USD về mức 5.755 USD.
Tỷ giá bitcoin hôm nay 27/10: Tỉ giá bitcoin hiện nay tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở mức 5.949,06 USD/bitcoin - tăng khoảng 500 USD so với ngày hôm qua.
Theo giá bitcoin hôm nay, tỷ giá bitcoin hiện nay ngày 26/10 tính đến đầu giờ sáng đứng ở mức 5.471,57 USD/bitcoin - giảm khoảng 200 USD so với phiên ngày hôm qua.
Tỷ giá bitcoin hôm nay 25/10 tính đến đầu giờ sáng đứng ở ngưỡng 5.720,35 USD/bitcoin - giảm khoảng 100 USD so với ngày hôm qua.
Tỷ giá bitcoin hôm nay 24/10 đang ở mức 5.753 USD giảm 3,87% tương đương hơn 200 USD so phiên hôm qua.
Tỷ giá bitcoin hôm nay 23/10 giao dịch ở mức 5.964 USD/bitcoin - giảm khoảng 0,64% so với ngày hôm qua.
Tỷ giá bitcoin hôm nay 22/10, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng 6.159,05 USD/bitcoin, tăng khoảng 200 USD so với hôm qua.
Tỷ giá bitcoin hôm nay 21/10 với đà tăng chóng mặt đã có thời điểm lập "đỉnh" vượt ngưỡng 6.000 USD đưa giá trị vốn hóa sát ngưỡng 100 tỷ USD.
Tỷ giá bitcoin hôm nay (19/10), tính đến đầu giờ sáng đứng ở 5.509,7 USD/bitcoin, phục hồi nhẹ sau khi xuống "đáy".
Tỷ giá bitocin hôm nay 18/10 tiếp tục giảm 100 USD đứng ở 5.579,07 USD/bitcoin sau phiên tăng điểm 150 USD ngày hôm qua.
Tỷ giá bitcoin hôm nay 16/10, tính đến đầu giờ sáng là 5.498,25 USD/bitcoin, mất khoảng 300 USD so với đỉnh cao hôm qua.
Tỷ giá bitcoin hôm nay 15/10 tiếp tục bứt phá mạnh mẽ và đang ở ngưỡng 5.700 USD. Các chuyên gia dự báo con số này có thể sẽ tiếp tục được nâng cao.
Tỷ giá bitcoin hôm nay 14/10 giao dịch ở mức 5.614 USD, tiếp đà tăng sau khi giá bitcoin vượt qua mốc 5.000 USD hôm 12/10.
Mặc dù tỷ giá bitcoin hôm nay 13/10 bất ngờ xác lập kỷ lục mới ở ngưỡng 5.400USD/bitcoin, song "đồng tiền ảo" này vẫn đang khiến các quốc gia trên thế giới phải đau đầu.
Giá bitcoin hôm nay 10/10 đã tăng nóng và đang ở ngưỡng rất cao. Các chuyên gia dự báo tỷ giá bitcoin có thể phá ngưỡng 5.000 USD/bitcoin trong thời gian ngắn.
Giá bitcoin hôm nay 9/10 đang hướng đến ngưỡng 5.000 USD. Các chuyên gia dự báo tỷ giá bitcoin sẽ còn tăng trong thời gian tới.
Giá bitcoin hôm nay 8/10 bất ngờ vọt lên cao. Các chuyên gia dự báo tỷ giá bitcoin trong tuần tới được dự đoán sẽ còn tăng mạnh.
Giá bitcoin hôm nay 7/10 tiếp tục tăng trở lại sau phiên giảm điểm nhẹ trong ngày hôm qua và kéo tỷ giá bitcoin xuống mức thấp.
Giá bitcoin hôm nay 6/10 bất ngờ rớt nhẹ sau khi tăng đến ngưỡng 4.350 USD. Các chuyên gia dự báo tỷ giá bitcoin có thể tăng dần về cuối năm.
Giá bitcoin hôm nay 5/10 vẫn tiếp tục đà tăng ổn định kéo dài trong nhiều ngày qua và vững giá ở mức cao. Các chuyên gia dự báo tỷ giá Bitcoin còn có thể lên tới mức 6.000 USD một đồng.