Dưới đây là danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 16-19/10/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Hải Phòng đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 15-19/10/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Nghệ An đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện ngày 11-14/10//2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Quảng Ninh đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện ngày 9-12/10//2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Lạng Sơn đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện ngày 9-10/10//2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Thái bình đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 8-10/10/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Công Ty Điện Lực Bắc Ninh đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 5-14/10/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp cần nắm rõ để chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Công Ty Điện Lực Thanh Hóa đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 3-8/10/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Ninh Bình đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 29-30/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Nam Định đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 29-30/9 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Công Ty Điện Lực Hà Nam đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 27-29/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Lạng Sơn đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 25 tháng 9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Hải Phòng đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 24-30/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Nam Định đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 24/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.