Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 28-30/11/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Nghệ An đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện ngày 26-30/11//2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 24-30/11/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 22-11/11/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 15-16/11/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 7-10/11/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 5-6/11 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Nghệ An đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện ngày 31/10//2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện ngày 29-31/10//2019 tại Lạng Sơn để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 24/10 đến 26/10 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 22-26/10/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 18-20/10/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 17-22/10/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 17-19/10/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.