Thứ sáu, 08/12/2023 | 13:49
RSS

Quy định mới về tiền bồi thường khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 1/3/2022

Thứ hai, 14/02/2022, 10:54 (GMT+7)

Người bị tai nạn lao động suy giảm sức khỏe từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động thì được bồi thường ít nhất bằng 30 tháng tiền lương.

Mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hiệu lực từ 1/3/2022, các trường hợp được bồi thường gồm:

Người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người lao động này gây ra. 

 Người lao động bị bệnh nghề nghiệp làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do bệnh nghề nghiệp khi đang làm việc cho người sử dụng lao động, hoặc trước khi nghỉ hưu, trước khi thôi việc, trước khi chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác (không bao gồm các trường hợp người lao động bị bệnh nghề nghiệp do làm các nghề, công việc cho người sử dụng lao động khác gây nên).

Quy định mới về tiền bồi thường khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 1/3/2022

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc chết thì được bồi thường mức ít nhất bằng 30 tháng tiền lương. Ảnh: Lê Hoa

Về nguyên tắc bồi thường thì tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện bồi thường lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó.

Việc bồi thường đối với người lao động bị bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định cụ thể dựa trên số lần quy định.

Nếu bị tai nạn, hoặc bệnh nghề nghiệp lần thứ nhất căn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động (tỷ lệ tổn thương cơ thể) trong lần khám đầu để tính. Từ lần thứ hai trở đi căn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động tăng lên để bồi thường phần chênh lệch mức (%) suy giảm khả năng lao động so với kết quả giám định lần trước liền kề.

Về mức bồi thường, lao động được bồi thường ít nhất bằng 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Lao động được bồi thường ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%. Nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80% thì cứ tăng 1% sẽ được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương.

Hồ sơ nhận bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Về hồ sơ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, thông tư quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ làm thủ tục nhận bồi thường, trợ cấp cho lao động.

Hồ sơ gồm có 3 giấy tờ chính sau:

Biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp của đoàn điều tra tai nạn lao động;

Biên bản giám định y khoa (văn bản xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động hoặc tỷ lệ tổn thương cơ thể do tai nạn lao động) hoặc biên bản xác định người lao động bị chết của cơ quan pháp y hoặc tuyên bố chết của tòa án đối với những trường hợp mất tích;

Quyết định bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động của người sử dụng lao động (theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này).

Trong trường hợp bị tai nạn trên đường đi làm về thì bổ sung kèm văn bản xác nhận bị tai nạn trên đường đi và về.

Quy định mới về tiền bồi thường khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 1/3/2022

Trách nhiệm lập hồ sơ nhận trợ cấp, bồi thường do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động làm. Ảnh minh họa: M.D

 Đối với người lao động được hưởng chế độ bồi thường bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ gồm 3 tài liệu sau:

Hồ sơ bệnh nghề nghiệp của người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

Biên bản xác định người lao động bị chết do bệnh nghề nghiệp của cơ quan pháp y hoặc biên bản giám định y khoa (văn bản xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp) và kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa có thẩm quyền.

Quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động (theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này).

Tất cả các hồ sơ trên được lập thành 3 bộ, trong đó:

Người sử dụng lao động giữ một bộ, người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp (hoặc thân nhân của người lao động bị chết) giữ một bộ. Bộ còn lại gửi Sở LĐTBXH địa phương.

Quyết định bồi thường, trợ cấp của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải được hoàn tất trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản giám định của Hội đồng Giám định Y khoa.

Tiền bồi thường, trợ cấp phải được thanh toán một lần cho người lao động hoặc thân nhân của họ, trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động ra quyết định bồi thường, trợ cấp.

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động và bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
Thùy Anh
Theo Dân việt