Thứ tư, 08/12/2021 | 14:37
RSS

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Thứ hai, 28/12/2020, 11:07 (GMT+7)

Lương cán bộ công chức viên chức năm 2021 sẽ phụ thuộc vào mức lương cơ sở và hệ số lương.

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 gồm có bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Lương cán bộ công chức viên chức năm 2021 sẽ phụ thuộc vào mức lương cơ sở và hệ số lương.

Mới đây, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trong đó nêu rõ nêu rõ trong năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.

Như vậy, lương của cán bộ công chức viên chức năm tới tăng hay không sẽ phụ thuộc vào hệ số lương.

Lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Trong đó:

Mức lương cơ sở 2021 dự kiến vẫn giữ nguyên như hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng.

Hệ số lương vẫn được áp dụng theo phụ lục ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Bảng lương cán bộ công chức năm 2021 trong các cơ quan nhà nước

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.3

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.1

Bảng lương năm 2021 dự kiến của cán bộ, công chức loại A3.

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước

Thu Chang
Theo Gia Đình Việt Nam