Chủ nhật, 16/05/2021 | 01:09
RSS

Giáo viên hợp đồng được tính trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Thứ ba, 20/04/2021, 13:38 (GMT+7)

Theo quy định, khi chấm dứt hợp đồng làm việc, giáo viên được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội.


Giáo viên được trợ cấp thất nghiệp căn cứ theo Điều 58 Nghị định 115/2020/NĐ-CP

Giáo viên được hưởng trợ cấp thôi việc khi nào?

Điều 45 Luật Viên chức 2010 quy định, giáo viên là viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc khi:

- Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức;

- Hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

- Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

+ Trường hợp làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn: Báo trước bằng văn bản ít nhất 45 ngày; ít nhất 03 ngày nếu bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục;

+ Trường hợp làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn: Báo trước bằng văn bản ít nhất 03 ngày khi bị ngược đãi, cưỡng bức lao động, không được trả lương đầy đủ… hoặc không báo trước ít nhất 30 ngày khi bản thân hoặc gia đình thật sự khó khăn không thể tiếp tục làm việc…

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp, Luật Việc làm 2013, người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp với mức như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.

Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở, tức là 5 x 1,49 triệu đồng/tháng = 7,45 triệu đồng/tháng.

Cách tính trợ cấp thôi việc

Căn cứ Điều 58 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, trợ cấp thôi việc cho giáo viên được quy định như sau:

Đối với giáo viên làm việc từ ngày 31/12/2008 trở về trước

- Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ quản lý, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

- Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng.

- Trường hợp giáo viên được tuyển dụng trước ngày 01/7/2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi giáo viên có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31/12/2008.

- Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/7/ 2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31/12/2008.

Đối với giáo viên công tác từ 01/01/2009 đến nay

Trợ cấp thôi việc của giáo viên công tác từ năm 2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể, Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định:

- Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở (mức lương cơ sở năm 2021 vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết số 128/2020/QH14).

- Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

AN CHI
Theo Đại Đoàn Kết