Chủ nhật, 25/09/2022 | 17:31
RSS

Bắc Giang triển khai 9 nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023

Thứ ba, 30/08/2022, 07:53 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Chỉ thị triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về GD&ĐT; quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm học 2022-2023 “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Tếp tục tham mưu, cụ thể hóa, đảm bảo lộ trình, nguồn lực thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển GD&ĐT; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về GD&ĐT theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hiệu lực, hiệu quả để phát triển GD&ĐT. Tham mưu xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách về GD&ĐT phù hợp để huy động tối đa các nguồn lực; bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng đổi mới GD&ĐT và nhu cầu học tập của Nhân dân.

Nâng cao mức độ tự chủ tài chính của cơ sở GD&ĐT công lập, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực sự nghiệp GD&ĐT, nhất là xã hội hóa đối với bậc học mầm non; rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo đúng quy định của Đảng và của pháp luật Đảm bảo nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; cân đối nguồn ngân sách các cấp, ưu tiên đầu tư đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu cho khối lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm đầu tư kiên cố hóa, chuẩn hóa cơ sở vật chất trường học.

Bắc Giang triển khai 9 nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023

Ảnh minh họa. Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại.

Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý GD&ĐT có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành theo từng giai đoạn. Xây dựng đội ngũ, chuẩn triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; chú trọng đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Tạo bước đột phá trong đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiện đại, văn minh, tăng cường thực hiện dân chủ cơ sở. Thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng trong các cơ sở GD&ĐT; nghiên cứu, áp dụng các mô hình tiên tiến trong đảm bảo chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Ưu tiên tập trung nguồn lực, chủ động triển khai nhanh chuyển đổi số trong GD&ĐT, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT. Ứng dụng các thành tựu của công nghiệp 4.0 để sớm triển khai chuyển đổi số trong trường học. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của ngành; xây dựng hệ thống bài giảng điện tử, học liệu mở, thư viện điện tử phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn; xây dựng cơ chế cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục của từng cấp học, bậc học, từng cơ sở giáo dục theo chuẩn phát triển phẩm chất, năng lực người học. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành phẩm chất và kỹ năng mềm, khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh; triển khai hiệu quả công tác y tế học đường, đảm bảo an ninh, an toàn trường học. Tiếp tục hoàn thiện mô hình trường trung học trọng điểm chất lượng cao; hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ hoặc cung cấp đội ngũ nhà giáo có năng lực; hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng. Tập trung đầu tư “3 trụ cột” Chuyển đổi số - Đội ngũ giáo viên - Ngoại ngữ để ngành GD&ĐT tỉnh Bắc Giang phát triển và hội nhập sâu, rộng.

Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an toàn trường học. Chủ động triển khai các hoạt động GD&ĐT linh hoạt để thích ứng với tình hình thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên, giáo viên và củng cố, nâng cao chất lượng GD&ĐT.

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong ngành GD&ĐT.

Tăng cường công tác truyền thông; chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách của Ngành GD&ĐT và việc triển khai thực các Nghị quyết, Đề án của các cấp ủy đảng, chính quyền về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Đổi mới nội dung, phương thức truyền thông theo hướng tương tác và nhân bản; truyền thông giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh tương tác an toàn, lành mạnh, sáng tạo trên môi trường internet.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố để nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị có hiệu quả.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại