Thông tin mới nhất từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, mức thưởng Tết Nguyên đán cáo nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI với số tiền lên đến 396,1 triệu đồng.
Theo thông báo chính thức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về lịch nghỉ lễ, Tết trong năm 2019 được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.