Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy nguyên nhân cá chết hàng loạt bất thường trên sông Âm (Thanh Hóa) không phải do bệnh dịch.
Chính quyền địa phương chưa thống kê được cụ thể số lượng cá chết, tuy nhiên hiện tượng cá chết hàng loạt đã kéo dài cả một khúc sông Âm dài khoảng 10 km.