Thứ tư, 27/05/2020 | 20:13
RSS
tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 27/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.308-3.318 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 3 đồng chiều mua - giảm 2 đồng chiều bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 24/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.312-3.325 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 23/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.312-3.325 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tăng 7 đồng chiều mua - tăng 10 đồng chiều bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 22/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.305-3.315 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 5 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 21/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.310-3.320 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ mới nhất ngày 20/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.320-3.330 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tăng 1 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 19/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.319-3.329 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 2 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 18/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.321-3.331 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 17/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.321-3.331 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tăng 2 đồng 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 16/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.319-3.329 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 2 đồng 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 15/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.321-3.331 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 3 đồng chiều mua - giữ nguyên chiều bán với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 14/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.324-3.331 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tăng 2 đồng chiều mua - giảm 1 đồng chiều bán với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 13/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.322-3.332 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 1 đồng cả 2 chiều mua - bán với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 12/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.323-3.333 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tăng 2 đồng chiều mua - tăng 1 đồng chiều bán với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 11/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.320-3.332 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 6 đồng cả 2 chiều mua - bán với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 10/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.326-3.338 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 9/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.326-3.338 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tăng 6 đồng chiều mua vào và tăng 3 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 8/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.320-3.335 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 8 đồng chiều mua vào và giảm 8 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 7/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.328-3.343 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 2 đồng chiều mua vào và tăng 3 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 6/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.330-3.340 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tăng 20 đồng chiều mua vào và tăng 10 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 5/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.310-3.330 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tăng 5 đồng chiều mua vào và tăng 10 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 4/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.305-3.320 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giữ nguyên chiều mua vào và tăng 3 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 3/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.305-3.320 VND/NDT (mua vào - bán ra).Giữ nguyên chiều mua vào và giảm 8 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 2/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.305-3.317 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 10 đồng chiều mua vào và giảm 8 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 1/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.315-3.325 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 1 đồng chiều mua vào và giảm 5 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 30/4/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.316-3.330 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 2 đồng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 29/4/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.318-3.330 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tăng 1 đồng chiều mua vào và tăng 3 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 28/4/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.317-3.327 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 1 đồng chiều mua vào và giảm 3 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 27/4/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.317-3.327 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 1 đồng chiều mua vào và giảm 3 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 26/4/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.318-3.330 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giữ nguyên chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 25/4/2020. Tại thị trường "chợ đen" hôm nay giao dịch ở mức: 3.318-3.328 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tăng 4 đồng cả 2 chiều mua-bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 24/4/2020. Tại chợ đen hôm nay giao dịch ở mức: 3.314-3.324 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 3 đồng cả 2 chiều mua-bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 23/4/2020. Tại chợ đen hôm nay giao dịch ở mức: 3.317-3.327 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giữ nguyên cả 2 chiều mua-bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 22/4/2020. Tại chợ đen hôm nay giao dịch ở mức: 3.317-3.327 VND/NDT (mua vào - bán ra). Cụ thể, tăng 2 đồng cả 2 chiều mua-bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 21/4/2020. Giá Nhân dân tệ chợ đen hôm nay giao dịch ở mức: 3.315-3.325 VND/NDT (mua vào - bán ra). Cụ thể, tăng 1 đồng cả 2 chiều mua-bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 20/4/2020. Giá Nhân dân tệ chợ đen hôm nay giao dịch ở mức: 3.314-3.324 VND/NDT (mua vào - bán ra). Cụ thể, giảm 4 đồng giá mua và giảm 4 đồng giá bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 19/4/2020. Giá Nhân dân tệ chợ đen hôm nay giao dịch ở mức: 3.316-3.328 VND/NDT (mua vào - bán ra). Cụ thể, tăng 2 đồng giá mua và giảm 1 đồng giá bán so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 18/4/2020. Giá Nhân dân tệ chợ đen hôm nay giao dịch ở mức: 3.314-3.329 VND/NDT (mua vào - bán ra). Cụ thể giữ nguyên chiều mua vào và tăng 5 đồng chiều bán ra
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 17/4/2020. Giá Nhân dân tệ chợ đen hôm nay giao dịch ở mức: 3.314-3.324 VND/NDT (mua vào - bán ra). Cụ thể giảm 4 đồng chiều mua vào và giảm 4 đồng chiều bán ra
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 16/4/2020. Giá Nhân dân tệ chợ đen hôm nay giao dịch ở mức: 3.318-3.328 VND/NDT (mua vào - bán ra). Cụ thể tăng 18 đồng chiều mua vào và tăng 28 đồng chiều bán ra
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 14/4/2020. Giá Nhân dân tệ chợ đen hôm nay giao dịch ở mức: 3.300-3.300 VND/NDT (mua vào - bán ra). Cụ thể giảm 10 đồng chiều mua vào và giảm 22 đồng chiều bán ra
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 14/4/2020. Giá Nhân dân tệ chợ đen hôm nay giao dịch ở mức: 3.310-3.322 VND/NDT (mua vào - bán ra). Cụ thể giảm 3 đồng chiều mua vào và giảm 1 đồng chiều bán ra
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 13/4/2020. Giá Nhân dân tệ chợ đen hôm nay giao dịch ở mức: 3.313-3.323 VND/NDT (mua vào - bán ra). Cụ thể giảm 1 đồng chiều mua vào và giảm 7 đồng chiều chiều bán ra
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 12/4/2020. Giá Nhân dân tệ chợ đen hôm nay giao dịch ở mức: 3314 - 3330 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 1 đồng chiều mua vào và giữ nguyên giá chiều bán ra.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 11/4/2020. Giá Nhân dân tệ chợ đen hôm nay giao dịch ở mức: 3315 - 3330 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Tỷ giá Nhân dân tệ (CNY) mới nhất ngày 10/4/2020. Giá Nhân dân tệ chợ đen hôm nay giao dịch ở mức: 3362 - 3375 VND/NDT (mua vào - bán ra).