Thứ sáu, 30/10/2020 | 11:42
RSS

Bộ GTVT khuyến khích các trường đại học, học viện trực thuộc tự chủ về công tác nhân sự

Thứ năm, 06/08/2020, 18:51 (GMT+7)

Bộ GTVT khuyến khích các trường đại học, học viện, cơ sở giáo dục trực thuộc tự chủ về công tác sắp xếp nhân sự.

Bộ GTVT khuyến khích các trường đại học, học viện trực thuộc tự chủ về công tác nhân sự

Ngày 8/7, bộ GTVT đã có công văn số 6624 về việc thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ và thành lập Hội đồng Trường của cơ sở giáo dục ĐH nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nội dung công văn nêu rõ, căn cứ vào Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khoá XI); Hướng dẫn số 06- HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nêu tại Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, bộ GTVT đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ và đã phê duyệt quy hoạch cán bộ đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của bộ GTVT tại các trường đại học, học viện.

Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Tuy nhiên, hơn một năm qua kể từ khi Luật có hiệu lực thi hành, các Trường chưa chủ động thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ theo thẩm quyền để đảm bảo công tác cán bộ phù hợp với quy định và thực tế.

Căn cứ các quy định của Trung ương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, Công văn số 2225/BGDĐT-TCCB ngày 22/6/2020 của bộ GD&ĐT, bộ GTVT yêu cầu các trường đại học, học viện khẩn trương thực hiện rà soát, điều chỉnh để sửa đổi, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 (nếu có) theo thẩm quyền và theo quy định đối với các chức danh do Hội đồng Trường, Hiệu trưởng/Giám đốc bầu, quyết định.

Đối với các trường đại học, học viện đang thực hiện quy trình thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bộ này yêu cầu bên cạnh việc thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo nội dung nêu trên, tiếp tục tập trung thực hiện quy trình thành lập Hội đồng Trường theo quy định, hoàn thành và trình bộ GTVT công nhận trước ngày 15/8/2020.

Như vậy, theo văn bản này, bộ GTVT đang khuyến khích, giao cho các trường ĐH, cao đẳng, các viện trực thuộc tự chủ trong công tác sắp xếp nhân sự như chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường… Đồng thời, bộ GTVT không can thiệp vào công tác nhân sự của các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Đây được coi là chủ trương về công tác nhân sự trúng, đúng và khoa học của bộ GTVT.Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là mô hình cần nhân rộng, không chỉ với bộ GTVT mà đối với các bộ, ban ngành khác.

Bạch Hiền
Theo Đời sống Plus/GĐVN