Sau một đêm vườn nhãn của một hộ dân đã bị kẻ xấu chặt phá tan hoang, phần lớn các cây bị chặt không thể khôi phục.