Chứng uất ức sau chết não là loại bệnh tình cảm gặp trở ngại, là chứng tổng hơp mà đặc trưng chủ yếu là tâm cảnh suy sụp rõ rệt và lâu dài.
Phát sinh trạng thái uất ức có lúc rất kín đáo, không dễ bị phát hiện, cộng với người bị trúng phong nói năng gặp trở ngại, nên chứng uất ức khó lòng bị kiểm tra, có lúc phải đến khi phát sinh bất ngờ mới biết được.