Thấy bụi cây động đậy tưởng thú rừng nên gương súng bắn, thợ săn chạy lại thì hoảng hốt phát hiện bắn nhầm vào người cùng làng.