Nghiên cứu của một nhóm tác giả thuộc Viện nghiên cứu Thị trường và thể chế nông nghiệp - AMI mới công bố cho biết: Các hộ gia đình ở nông thôn chỉ có tích lũy trung bình 22 triệu đồng/hộ; trong đó các hộ ở khu vực nông thôn thuộc miền núi phía Bắc và Duyên hải miền Trung chỉ tích lũy được... 5 triệu đồng/năm.