Dưới đây là danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 4-5/2020 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 21 và 22/12/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 22-11/11/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 7-10/11/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 22-26/10/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 16-19/10/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Công Ty Điện Lực Hà Nam đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 27-29/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Công Ty Điện Lực Hà Nam đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 21-22/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Công Ty Điện Lực Hà Nam đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 12-15/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.