Hỏi cung bị can là một trong các hoạt động điều tra hình sự và là một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm sát viên đã được quy định. Tuy nhiên, việc lập biên bản hỏi cung bị can bằng máy tính hay viết tay đang là điều được quan tâm.