Tư thế này sẽ khiến cơ bụng của bạn phải làm việc hết sức để giúp bạn đứng vững bằng một chân.