Thời gian gần đây có nhiều thông tin về việc hút thuốc lá điện tử sẽ giúp cai nghiện thuốc lá.