Nhiều người nóng con mắt với loạt ảnh nóng của Hồng Quế và cho rằng cô lại ngựa quen đường cũ.