Với mỗi lần đưa trẻ em sang Trung Quốc trót lọt, đối tượng sẽ được trả công số tiền 5 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng.