Thông qua tướng tai người ta có thể biết được vận mệnh, cuộc đời của mỗi người có điều gì đặc biệt.