Cặp vợ chồng cầu khẩn người dân giúp đỡ mình có tiền chữa bệnh máu trắng cho con và đổi lại cặp vợ chồng sẽ tạ ơn bằng cách quỳ xuống ăn cỏ.