Hè này, nhất định phải một lần "lạc bước trên mây" tại cây Cầu Vàng mới toanh ở Đà Nẵng.