Vì gia đình cậu không đủ chi trả tiền điện nên học sinh này mới phải ra vỉa hè để làm bài tập.