Một giáo viên trung học ở Vĩnh Niên, Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc lại đưa ra hình phạt khắt khe gây phẫn nộ đối với học sinh đó là cạo đầu.