Thứ sáu, 30/09/2022 | 19:35
RSS

Quảng Trị: Nhà trường không được quy định khoản thu quỹ hội phụ huynh

Thứ hai, 29/08/2022, 08:24 (GMT+7)

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ sở giáo dục không được quy định khoản thu quỹ hội phụ huynh trường.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu đầu năm học 2022-2023, gửi Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố.

Trong văn bản, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị yêu cầu thực hiện thu đúng, thu đủ chi, sử dụng đúng mục đích khoản thu, tiết kiệm, hiệu quả.

Đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong quá trình tổ chức thu, quản lý và sử dụng theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Các khoản thu phải được triển khai và công khai rộng rãi đến toàn thể Hội đồng sư phạm, tất cả phụ huynh và học sinh toàn trường; Việc quản lý các khoản thu được quy định cụ thể về đối tượng thu, nội dung thu, nội dung chi, hình thức thu, tỷ lệ định mức chi được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở giáo dục.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục không được quy định khoản thu quỹ hội phụ huynh trường (Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT quy định kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường; Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp).

Giáo viên chủ nhiệm các lớp không được phép thay mặt Ban đại điện cha mẹ học sinh để thu quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh, không được thu quỹ lớp. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai hình thành kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, nghiêm cấm việc thu bình quân.

Không được sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh để chi các nội dung: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa của Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quảng Trị: Nhà trường không được quy định khoản thu quỹ hội phụ huynh

Ảnh minh họa.

Các cơ sở giáo dục thực hiện công tác kế toán, thống kê các khoản thu, theo đúng quy định của pháp luật; hạch toán các khoản thu vào sổ kế toán và tổng hợp vào báo cáo quyết toán hàng năm theo đúng quy định. Đối với khoản thu học phí là khoản thu của ngân sách, thực hiện theo năm ngân sách vì vậy đầu năm học 2022-2023 các cơ sở giáo dục thực hiện thu học phí theo từng tháng hoặc tối đa chỉ được thu đến hết tháng 12/2022, học phí học kỳ II của năm học 2022-2023 được thu vào năm 2023, tiền thu học phí nộp vào tài khoản tiền gửi tại kho bạc theo quy định. Nghiêm cấm các đơn vị tọa chi học phí không thông qua kiểm soát chi của kho bạc nhà nước.

Các cơ sở giáo dục tổ chức thu các khoản theo quy định đối với học sinh chia thành nhiều đợt trong năm học; không được thu tập trung một đợt gồm nhiều khoản nộp của phụ huynh ở thời điểm đầu năm học, vào thời điểm giáp hạt, giáp Tết; đặc biệt trong tình hình dịch bệnh covid-19 đã ảnh hưởng đến đời sông kinh tế xã hội các đơn vị tiến hành giãn thời gian thực hiện các khoản thu đồng thời vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ đóng góp các khoản thu nộp cho học sinh bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, kho bạc để gửi các khoản thu trong nhà trường vào tài khoản, thực hiện đúng quy định về tồn quỹ tiền mặt tại đơn vị. Chủ động cung cấp các thông tin về tài khoản thu, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đến người học và các bậc phụ huynh học sinh để triển khai mạnh mẽ việc thu nộp không dùng tiền mặt nhằm tiết kiệm thời gian, công sức của cả phụ huynh học sinh và nhà trường.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại