Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 14/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.324-3.331 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tăng 2 đồng chiều mua - giảm 1 đồng chiều bán với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 13/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.322-3.332 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 1 đồng cả 2 chiều mua - bán với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 12/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.323-3.333 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tăng 2 đồng chiều mua - tăng 1 đồng chiều bán với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 11/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.320-3.332 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 6 đồng cả 2 chiều mua - bán với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 10/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.326-3.338 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 9/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.326-3.338 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tăng 6 đồng chiều mua vào và tăng 3 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 8/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.320-3.335 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 8 đồng chiều mua vào và giảm 8 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 7/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.328-3.343 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 2 đồng chiều mua vào và tăng 3 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 6/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.330-3.340 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tăng 20 đồng chiều mua vào và tăng 10 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 5/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.310-3.330 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tăng 5 đồng chiều mua vào và tăng 10 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 4/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.305-3.320 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giữ nguyên chiều mua vào và tăng 3 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 3/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.305-3.320 VND/NDT (mua vào - bán ra).Giữ nguyên chiều mua vào và giảm 8 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 2/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.305-3.317 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 10 đồng chiều mua vào và giảm 8 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.
Tỷ giá Nhân dân tệ (NDT) mới nhất ngày 1/5/2020. Tại thị trường "chợ đen" giao dịch ở mức: 3.315-3.325 VND/NDT (mua vào - bán ra). Giảm 1 đồng chiều mua vào và giảm 5 đồng chiều bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm trước đó.