Cằm chẻ được xem là một dấu hiệu tốt theo nhân tướng học được biểu hiện qua diện mạo của con người.