HĐXX tuyên bố tạm ngưng phiên tòa do "phải xác minh thêm các chứng cứ" liên quan đến khoản tiền 2.100 tỷ đồng.