Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện ngày 5-6/5 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện ngày 29/4/2020 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 1-5/4/2020 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 19-23/3/2020 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 1-3/3/2020 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 5-6/1/2020 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 24-30/11/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 18-20/10/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Thái bình đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 8-10/10/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Thái bình đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 19-23/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Lịch cắt điện (lịch cúp điện Thái Bình) của thành phố Thái Bình và các huyện từ ngày 14/8 đến 18/8/2019.