Dưới đây là danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 8-10/1/2019 tại Quảng Ninh để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 15-16/11/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện ngày 21-24/10//2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Quảng Ninh đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện ngày 9-12/10//2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.