Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 28-30/11/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 17-22/10/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Ninh Bình đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 29-30/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực Ninh Bình đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 22-26/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Điện Lực NInh Bình đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 13-19/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.