Địa điểm và thời gian cắt điện ngày 25-28/5/2020 tại Lào Cai để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện ngày 14-16/5/2020 tại Lào Cai để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện ngày 28-29/4/2020 tại Lạng Sơn để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.