Giá bitcoin hôm nay 12/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.281,22 USD tiếp tục tăng nhẹ tới 0,31% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 83/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 11/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.253,69 USD quay đầu tăng nhẹ tới 0,14% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 38/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 10/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.234,61 USD quay đầu giảm nhẹ tới 1,63% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 76/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 9/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.372,83 USD quay đầu tăng nhẹ tới 0,83% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 35/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 8/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.294,91 USD quay đầu giảm nhẹ tới 0,05% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 35/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 7/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.276,70 USD quay đầu tăng tới 2,08% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 52/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 6/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.083,96 USD quay đầu giảm nhẹ 0,24% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 75/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 5/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.097,37 USD quay đầu tăng nhẹ 0,17% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 43/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 4/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.082,71 USD tiếp tục giảm nhẹ 0,56% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 51/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 3/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 9h00 ở mức 9.143,35 USD giảm nhẹ 0,98% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 71/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 2/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.236,10 USD quay đầu tăng nhẹ 1,11% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 81/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 1/7 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.131,58 USD quay đầu giảm nhẹ 0,43% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 76/100 đồng giảm giá.
Giá bitcoin hôm nay 30/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.154,21 USD tiếp tục tăng nhẹ 0,34% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 74/100 đồng tăng giá.
Giá bitcoin hôm nay 29/6 ghi nhận tại Việt Nam vào thời điểm 8h00 ở mức 9.140,44 USD quay đầu tăng nhẹ 1,36% so với 24 giờ trước. Trên thị trường chỉ có 91/100 đồng tăng giá.