Nhiều người không biết rằng ngoài bệnh dại, loài chó có thể lây nhiễm cho con người nhiều bệnh nguy hiểm khác.