UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc gần 600 học sinh Trường THPT Tiên Yên nghỉ học bất thường.