Chủ nhật, 14/04/2024 | 20:40
RSS
Tỷ giá USD
Tỷ giá USD hôm nay 10/10 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.230 VND/USD. Giữ nguyên chiều mua - giảm 10 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 9/10 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.230 VND/USD. Giữ nguyên chiều mua - giảm 10 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 8/10 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.240 VND/USD. Tăng 10 đồng chiều mua - tăng 20 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 7/10 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.190 - 23.220 VND/USD. Tăng 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 6/10 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 5/10 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 4/10 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. Giảm 20 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 3/10 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.230 VND/USD. Giảm 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 2/10 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.210 - 23.240 VND/USD. Tăng 10 đồng chiều mua - giảm 10 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 1/10 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.250 VND/USD. Giảm 30 đồng chiều mua - giảm 20 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 30/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.230 - 23.270 VND/USD. Giữ nguyên chiều mua - giảm 10 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 29/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.230 - 23.280 VND/USD. Tăng 30 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 28/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.250 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 27/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.250 VND/USD. Tăng 20 đồng chiều mua - giữ nguyên chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 26/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.250 VND/USD. Giảm 40 đồng chiều mua - tăng 20 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 25/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.220 - 23.230 VND/USD. Tăng 20 đồng chiều mua - giảm 20 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 24/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.250 VND/USD. Tăng 30 đồng chiều mua - tăng 50 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 23/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Tăng 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 22/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.160 - 23.190 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 21/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.160 - 23.190 VND/USD. Giảm 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 20/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 19/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 18/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 17/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 16/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 15/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 14/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giảm 10 đồng chiều mua - giảm 20 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 13/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 12/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 11/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 10/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 9/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 8/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 7/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 6/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 5/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 4/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 3/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 2/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 1/9 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD. Giảm 10 đồng chiều mua - giữ nguyên chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 31/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.190 - 23.220 VND/USD. Tăng 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 30/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 29/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 28/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 27/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. Giảm 20 đồng chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 26/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.230 VND/USD. Giảm 20 đồng chiều mua - giảm 40 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 25/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.220 - 23.270 VND/USD. Tăng 60 đồng chiều mua - tăng 80 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 24/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.160 - 23.190 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 23/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.160 - 23.190 VND/USD. Giảm 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 22/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.160 - 23.190 VND/USD. Giảm 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 21/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 20/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 19/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 18/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 17/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 16/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 15/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 14/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 13/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 12/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 11/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 10/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 9/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 8/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 7/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 6/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 5/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 4/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 3/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 2/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 1/8 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 31/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 30/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 29/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 28/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 27/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 26/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 25/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 24/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 23/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. GIảm 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 22/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. Giữ nguyên chiều mua - giảm 10 đồng bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 21/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 20/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD. Tăng 10 đồng chiều mua - tăng 10 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 19/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 18/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 17/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 16/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 15/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 14/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giảm 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 13/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. GIữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 12/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. GIữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 11/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. Tăng 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 10/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 9/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.170 - 23.200 VND/USD. Giảm 20 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 8/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.190 - 23.220 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 7/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.190 - 23.220 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 6/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.190 - 23.220 VND/USD. Giảm 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 5/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.230 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 4/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.230 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 3/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.230 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 2/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.230 VND/USD. Tăng 20 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 1/7 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 30/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 29/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 28/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 27/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 26/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.210 VND/USD. Giảm 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 25/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.190 - 23.220 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 24/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.190 - 23.220 VND/USD, Giảm 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 23/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.230 VND/USD, Giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 22/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.230 VND/USD, Giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 21/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.230 VND/USD, Giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 20/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.230 VND/USD, Giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 19/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.230 VND/USD, Giữ nguyên chiều mua - tăng 10 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 18/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.220 VND/USD, Giảm 10 đồng chiều mua - giảm 20 đồng bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 17/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.210 - 23.240 VND/USD, Tăng 10 đồng chiều mua - giảm 10 đồng bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 16/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.200 - 23.250 VND/USD, Giảm 20 đồng chiều mua - giảm 10 đồng bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 15/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.220 - 23.260 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 14/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.220 - 23.260 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 13/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.220 - 23.260 VND/USD, Tăng 20 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 12/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD, Giữ nguyên chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 11/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.180 - 23.220 VND/USD, Giảm 20 đồng chiều mua - giảm 30 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 10/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.240 - 23.270 VND/USD, Giảm 20 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 9/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.260 - 23.290 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 8/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.260 - 23.290 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 7/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.260 - 23.290 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 6/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.260 - 23.290 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 5/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.260 - 23.290 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 4/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.260 - 23.290 VND/USD, Tăng 20 đồng chiều mua - tăng 10 đồng bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 3/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h45 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.240 - 23.280 VND/USD, Giảm 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 2/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h45 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.250 - 23.290 VND/USD, Giảm 3 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 1/6 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.280 - 23.320 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 31/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.280 - 23.320 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 30/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 6h15 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.280 - 23.320 VND/USD, Giảm 10 đồng chiều mua - giữ nguyên chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 29/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.290 - 23.320 VND/USD, Giảm 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 28/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.300 - 23.330 VND/USD, Tăng 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 27/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.290 - 23.320 VND/USD, Giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 26/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.290 - 23.320 VND/USD, Tăng 10 đồng chiều mua - giảm 10 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 25/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h15 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.280 - 23.330 VND/USD, Tăng 10 đồng chiều mua - tăng 30 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 24/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.270 - 23.300 VND/USD, Giữ nguyên 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 23/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.270 - 23.300 VND/USD, Giữ nguyên 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 22/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.270 - 23.300 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua - giảm 20 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 21/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.280 - 23.320 VND/USD, giảm 50 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 20/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.330 - 23.370 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua - giảm 30 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 19/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.350 - 23.400 VND/USD, giảm 20 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 18/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.370 - 23.420 VND/USD, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 17/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.370 - 23.420 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 16/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.350 - 23.400 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua - tăng 30 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 15/5 tại thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.340 - 23.370 VND/USD, giữ nguyên chiều mua - giảm 10 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 14/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.340 - 23.380 VND/USD,giảm 10 đồng chiều mua - giữ nguyên chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 13/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.330 - 23.380 VND/USD, tăng 40 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 12/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.370 - 23.420 VND/USD, giảm 10 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 11/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.380 - 23.430 VND/USD, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 10/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.380 - 23.430 VND/USD, giảm 20 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 9/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h50 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.400 - 23.450 VND/USD, giảm 20 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 8/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.420 - 23.470 VND/USD, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 7/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.420 - 23.470 VND/USD, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 6/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.420 - 23.4700 VND/USD, giảm 30 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 5/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.420 - 23.4700 VND/USD, giảm 30 đồng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 4/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.450 - 23.500 VND/USD, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 3/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h00 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.450 - 23.500 VND/USD, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 2/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h50 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.450 - 23.500 VND/USD, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 1/5 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 8h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.450 - 23.500 VND/USD, giữ nguyên cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 30/4 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 7h50 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.450 - 23.500 VND/USD, giảm 40 chiều mua và giảm 20 chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 29/4 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.490 - 23.520 VND/USD, giảm 10 chiều mua và giảm 30 chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 28/4 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.500 - 23.550 VND/USD, giữ nguyên 2 chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 27/4 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h45 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.520 - 23.560 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và tăng 10 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 26/4 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h sáng, đồng USD giao dịch ở 23.500 - 23.550 VND/USD, giữ nguyên giá 2 chiều mua-bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 25/4 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h sáng, đồng USD giao dịch ở 23.500 - 23.550 VND/USD, giữ nguyên giá 2 chiều mua-bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 24/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h sáng nay 24/4, đồng USD giao dịch ở 23.500 - 23.600 VND/USD, giữ nguyên ở cả 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 23/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng nay, giao dịch ở 23.500 - 23.600 VND/USD, giữ nguyên ở cả 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 22/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng nay, giao dịch ở 23.500 - 23.600 VND/USD, giữ nguyên ở cả 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 21/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h30 sáng nay, giao dịch ở 23.500 - 23.600 VND/USD, giảm 20 đồng ở cả 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 20/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h30 sáng nay, giao dịch ở 23.520 - 23.620 VND/USD, giảm 10 đồng ở cả 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 19/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng nay, giao dịch ở 23.530 - 23.630 VND/USD, giữ nguyên 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 18/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h sáng nay, giao dịch ở 23.530 - 23.630 VND/USD, giữ nguyên 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 17/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h sáng nay, giao dịch ở 23.530 - 23.630 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 16/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h sáng nay, giao dịch ở 23.550 - 23.630 VND/USD, tăng 30 đồng chiều mua và tăng 10 đồng chiều bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 15/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h40 sáng nay, giao dịch ở 23.520 - 23.620 VND/USD, giảm 50 đồng cả 2 chiều mua và giá bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 14/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h40 sáng nay 14/4, đồng USD giao dịch ở 23.570 - 23.670 VND/USD, giá mua và giá bán không có nhiều biến động
Tỷ giá USD hôm nay 13/4: Giá USD trên thị trường thế giới vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, vẫn tiếp tục lép vế so với các ngoại tệ khác.
Tỷ giá USD hôm nay 12/4: Giá USD tự do và USD niêm yết tại các ngân hàng trong nước ổn định giá ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 11/4: Giá USD tự do và USD niêm yết tại các ngân hàng trong nước và thế giới tiếp tục phiên giao dịch sụt giảm thứ hai.
Tỷ giá USD hôm nay 10/4: Giá USD tự do và USD niêm yết tại các ngân hàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm sút.
Tỷ giá USD hôm nay 30/9 tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.
Tỷ giá USD hôm nay 25/9 tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD biến động nhẹ trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng giá.
Tỷ giá USD hôm nay 30/8 tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD giảm nhẹ, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) sau chuỗi thời gian giảm giá dài thì hôm nay đã đảo chiều tăng giá.